DIGITALIZUJEME ŠKOLU

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Více informací

STROJAŘEM ZE ZENGROVKY

Ostrava!!!

Aktivity projektu:

 • Práce na individuálních projektech žáků střední školy.
 • Podpora prací žáků v celorepublikové soutěži Středoškolská odborná činnost.
 • Podpora práce technicky nadaných žáků základních škol a rozvoj jejich schopností v rámci badatelského prázdninového kempu na Zengrovce.
 • Rozvoj koordinátora nadání.
 • Spolupráce s odbornými firmami v regionu.

Podpora technických a řemeslných oborů v MSK

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace a vybudování nových dílen, učeben a laboratoří, aby školy a jejich absolventi drželi krok s vývojem na trhu práce. V rámci projektu byly modernizovány odborné učebny a dílny na šesti středních školách v Moravskoslezském kraji.

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Celkové výdaje projektu

34 000 000 Kč
z toho dotace EU 28 800 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Šablony pro SŠ a VOŠ

MŠMT - logo

Šablony pro SŠ a VOŠ I
CZ.02/02.XX/00/22_003/0003952

Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty.

Komunikace a publicita – Doučování žáků škol

 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Více informací naleznete zde

3D talent 2023

Ostrava!!!

Aktivity projektu:

 • Práce na individuálních projektech žáků střední školy.
 • Podpora prací žáků v celorepublikové soutěži Středoškolská odborná činnost.
 • Podpora práce technicky nadaných žáků základních škol a rozvoj jejich schopností v rámci badatelsky orientovaných dní s technikou na střední průmyslové škole.
 • Rozvoj koordinátora nadání.
 • Spolupráce s odbornými firmami v regionu.

 

Aktivity jsou “Financovány z rozpočtu statutárního města Ostrava.”

Eras,us+ logo

Také v letošním školním roce (2022/2023) se podařilo škole získat grantovou pomoc v rámci programu Erasmus+. Projekt 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072498 s názvem Otvíráme se Evropě umožní našim žákům třetího ročníku získat pracovní zkušenosti ve firmách v zahraničí. Žáci vyjedou na třítýdenní stáž, v termínu 21. 5. – 10. 6. 2023, do polského Krakova. Stáž je organizována pro žáky oboru Strojírenství – výpočetní technika, Strojírenství – automobilní technika, Mechanik seřizovač a Ekonomika a podnikání. Celkem bude podpořeno 24 přihlášených žáků. 

V rámci projektu jsou organizovány i jazykové kurzy pro učitele odborných předmětů, kteří budou rozvíjet jazykové dovednosti v rámci kurzů na Maltě a v Irsku. 

Celý projekt je financován z prostředků Evropské unie. 

Financováno Evropskou unií

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Program ERASMUS+ podporuje spolupráci a mobilitu osob ve všech oblastech vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí

Stránky projektu

3D TALENT 2022

logo Ostrava!!!

Aktivity projektu:

 • Příprava strategie pro práci s nadanými žáky na naší škole a vzdělávání koordinátora nadání.
 • Realizace práce s talentovanými žáky školy v rámci tvořivých workshopů.
 • Spolupráce s odbornými institucemi (VŠB, odborné stáže, externí firmy) .
 • Představení práce talentovaných žáků školy.
 • Soutěž o nejlepší technický model.

Aktivity jsou “Financovány z rozpočtu statutárního města Ostrava.”

Stránky projektu

Dive into Amazing World of Artificial Intelligence

logo etwining
Logo projektu OKAP

Cílem projektu, kterého se účastní 10 žáků 2.D pod vedením vyučujících Marie Barchanské a Simony Kraningerové, je ukázat práci s novými technologie, které budou součástí našich životů. Hlavním produktem projektu je vytvoření chatbota. Do projektu je zapojeno 21 škol z ČR, Řecka, Maďarska, Jordánska, Litvy, Moldavska, Slovenska a Turecka. 

Žáci se v září seznámili s prostředím Twinspace, vytvořili si své profily a také postery k projektu. V říjnu připravili prezentaci o českých vědcích a objevech a setkají se se zapojenými studenty na online semináři, kde si otestují své znalosti a budou mít možnost se více poznat.

Stránka projektu

3D TALENT 2021

Ostrava!!!

Záměrem projektu je vytvoření funkčního modelu prototypu Tatra v měřítku 1:10. Žáci si model vymodelují v programu Autodesk Inventor Professional, poté sami vytisknou na 3D tiskárně, smontují a sami rozpohybují svůj model pomocí ovladače, motorů, regulátoru. Vozidlo bude ovládáno vysílačkou.

 Tento projekt je realizován v rámci „Programu  na podporu vzdělávání a talentmanagementu  na území statutárního města Ostrava na rok 2021“.

Stránka projektu

Projekt OKAP II

Logo projektu OKAP

Pokračování projektu zaměřeného na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Stránky projektu

Projekt WRITING SHORTENS DISTANCES

logo etwining

Od ledna 2021 do června 2021 se žáci 1. A skupiny ANJ 2 zapojí do projektu se mnoha evropskými školami (15) s názvem WRITING SHORTENS DISTANCES.
Cílem projektu je zlepšení znalostí anglického jazyka v písemné i mluvené podobě. Žáci se účastní online webinářů a komunikují spolu. Mimo jazyk budou žáci také aktivně využívat počítačové nástroje z oblasti web2 tools pro podporu svých aktivit. Výstupem projektu je prohloubení znalostí anglického jazyka a počítačových dovedností k dalšímu využití.

Stránka projektu

Projekt WHO ARE WE?

logo etwining

Od ledna 2021 do června 2021 se žáci 2.B skupiny ANJ 2 zapojí do projektu se dvěma tureckými školami s názvem WHO ARE WE?

Cílem projektu je zlepšení znalostí anglického jazyka v písemné i mluvené podobě. Mimo jazyk budou žáci také aktivně využívat počítačové nástroje z oblasti web2 tools pro podporu svých aktivit. Výstupem je e-kniha s informacemi o zapojených školách, žácích a společných rysech teenagerů v různých kulturách. Žáci se zapojí do práce v mezinárodním týmu k vytvoření společných výstupů.

Stránka projektu

3D TALENT 2020

Logo3D Talent 2020

Záměrem je připravit pro nadané žáky odborné workshopy, kdy se na konkrétní technické pomůcce seznámí s metodikou konstruování a navrhování.

Popis projektu

Book

Program Yes, I Do

Tento program přináší zajímavou kombinaci strojírenské technologie a angličtiny. Cílem projektu je především rozvíjení technické angličtiny ve školách a posílení znalostí jak žáků, tak i zapojených učitelů, aby došlo k postupnému zavedení metody CLIL ve výuce strojírenské technologie.

Stránka projektu

Mezinárodní spolupráce v projektu eTwining a Erasmus+

logo etwining

Od listopadu 2019 připravujeme projekt: COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING se školou v Turecku (Düzce Borsa Istanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mezkez Turkey). Cílem projektu je ukázat, že technický výkres mluví mezinárodním jazykem a zároveň procvičit dovednosti v práci s programem Invertor a jazykové kompetence žáků.

Stránka projektu

JAVA PRO STROJAŘE

logo Ostrava!!!

Cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání v našem regionu. Do projektu je aktivně zapojeno 20 talentovaných žáků z 1. a 2. ročníků oboru Strojírenství – výpočetní technika, kteří na základě diagnostiky talentu a vlastního zájmu mají motivaci k rozvoji svých odborných kompetencí, zajímají se o práci a činnosti v oblasti moderních technologií.

Stránka projektu

Projekt EDISON 2019

Ve dnech 23. – 27. 9. 2019 nás opět navštívili přátele ze zahraniční – mladí lidé z různých koutů světa, aby našim žákům v rámci hodin anglického jazyka přiblížili život a dění v jejich domovině. Seznámení probíhá v anglickém jazyce formou prezentací a diskusí žáků s jednotlivými stážisty. Žáci se mj. seznámují s kulturou, historií, jazykem i současným děním v zemích jako je Rumunsko, Turecko a Rusko. Kladou zahraničním stážistům dotazy, vzájemně diskutují v angličtině o různých tématech a mohou s nimi trávit také svůj volný čas

Stránka projektu

Projekt OKAP

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK
Logo projektu OKAP

Projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Stránka projektu

Projekt EDISON 2018

Ve dnech 8. – 12. 10. 2018 probíhají na naší škole prezentace stážistů z cizích zemí v anglickém jazyce. Žáci se v rámci hodin anglického jazyka seznamují s kulturou, historií, jazykem a současným děním v zemích jako je Turecko a Gruzie.
Další zajímavé informace o této organizaci a jejich aktivitách naleznete na stránkách aiesec Česká republika

Stránka projektu
Zrealizovali jsme projekt EDISON

Výuka pro Průmysl 4.0

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se bude rozšiřovat stávající vybavení učeben či budovat a vybavovat nové učebny.

Stránka projektu

3D TALENT 2018

3D talent

Záměrem projektu je systematická podpora a rozvoj technického nadání u cca 15 talentovaných žáků Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice,

Stránka projektu

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II

V rámci operačního programu IROP – Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL) naše škola realizuje vybudování nové přírodovědné učebny z původní kmenové třídy S106 v přízemí školní budovy. V takto vybudované učebně budou vyučovány zejména předměty fyzika, chemie, základy ekologie, automatizace a některé odborné předměty.

Stránka projektu

Společně vše zvládneme

MŠMT - logo

Projekt je zaměřen na podporu bezpečného klimatu v naší škole prostřednictvím realizace komplexního programu zahrnujícího kontinuální vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků školy.

Stránka projektu

Bezbariérová Zengrovka

Cílem projektu je bezbariérová úprava školy. Hlavní školní budova bude nově vybavena výtahem a bezbariérovým WC tak, aby umožňovala samostatný pohyb osobám se zdravotním handicapem dle platných vyhlášek.

Stránka projektu

Program Šablony

Projekt je zaměřen na podporu prospěchově slabých žáků a na vzdělávání pedagogů.

Stránka projektu

Projekt VÍTEJ!!!

Projekt podpoří realizaci komplexního programu primární prevence na naší škole.

Stránka projektu

Projekt GAME4INDUSTRY TALENT

Game4industry
Ostrava!!!

Projekt je podpořen z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Stránka projektu

Program Erasmus+

Erasmus+ Logo

Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem ERASMUS+.

Program ERASMUS+ podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání

Stránka projektu

Projekt GAME4INDUSTRY

Naše škola se zapojila do projektu společností Ahra a MOBIS Automotive Czech s.r.o. s názvem GAME4INDUSTRY.

Cílem projektu je vytvořit 15-ti členný studentský tým, který založí fiktivní personální agenturu. Tato firma ve spolupráci se společností MOBIS Automotive Czech s.r.o. vytipuje 4 profese ve svém podniku. Žáci zmapují činnosti, které tito zaměstnanci vykonávají a budou mít za úkol vést přijímací pohovory s jednotlivými žáky školy na tyto pozice.

Stránka projektu

Podpora strojírenských oborů

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

Stránka projektu

SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku

V rámci projektu s názvem “SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku”, který byl financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvořili množství elektronických vzdělávacích příruček, které jsou k dispozici hlavně studentům. Ve svém důsledku to všem ulehčuje práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Stránka projektu

SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2

V rámci projektu s názvem “SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2”, který byl financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvořili množství elektronických vzdělávacích příruček, které jsou k dispozici hlavně studentům. Ve svém důsledku to všem ulehčuj práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Stránka projektu

Inovace výuky prostřednictvím ICT na SPŠ Vítkovice

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Střední průmyslové škola Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Stránka projektu

Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava – Vítkovice

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím modernizace ICT vybavení na SPŠ Ostrava-Vítkovice podpořit rozvoj školy a zvýšit její prestiž a zajistit stabilní příliv žáků s odpovídajícími studijními předpoklady, jimž bude následně poskytnuto vzdělání vycházející z aktuálních vzdělávacích trendů a požadavků na trhu práce s důrazem na vyšší využití ICT a moderních technologií z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu při výuce odborných předmětů i v praxi

Stránka projektu