I. Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 01

Název výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název projektu: SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2

Zkrácený název projektu: SPŠ Vítkovice – moderní škola 2

Název projektu anglicky: SPŠ Vitkovice – modern school for modern education 2

Předpokládané datum ukončení projektu: 1.2.2012

Předpokládané datum zahájení projektu: 30.06.2014

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 29,0

II. Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity procesu vzdělávání žáků SPŠ Vítkovice studujících v oboru Strojírenství (23-41-M/01) a podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání u žáků základních škol.

Dílčími cíli projektu jsou:

 1. Zvýšit kvalitu výuky technických a přírodovědných předmětů oboru Strojírenství prostřednictvím tvorby a implementace nových inovativních modulových výukových materiálů v elektronické formě pokrývajících výuku tématické okruhy s cílem připravit prostředí pro implementaci metod e-learningu a podpořit mezipředmětové vazby (včetně navazujících doprovodných akcí pro žáky – tématické exkurze)
 2. Zvýšit efektivitu a interaktivitu výuky vzdělávání žáků v angličtině prostřednictvím tvorby a implementace 50 nových inovovaných výukových materiálů v elektronické formě v kurzu Angličtina pro strojaře.
 3. Zajistit odpovídající technické vybavení nezbytné pro bezproblémovou realizaci všech aktivit projektu a podporující rozvoj vzdělávání studentů a efektivitu vzdělávání
 4. Zvýšit podíl praktických zkušeností ve výuce s dostupností pro větší počet žáků zahrnující zkvalitnění systému odborných praxí pro min. 250 žáků a rozvoj dalších aktivit podporujících spolupráci se zaměstnavateli.
 5. Rozvíjet odborné znalosti u pedagogů technických předmětů prostřednictvím účasti v odborných kurzech.

Zavedení tohoto systému umožní růst kvality vzdělávání s přesahem do oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků (nový přístup k výuce, oproti současnému “diktování ve výuce” větší důraz na samostatnou práci žáků, podpora projektového řízení, týmové práce, řešení úkolů) a vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání s důrazem na rozvoj znalostí a dovedností vyžadovaných rozvojem technologií a trhem práce (zaměstnavateli, popř. vysokými školami).

Zdůvodnění potřebnosti:

Potřebnost projektu lze spatřovat ve třech rovinách:

A) zaměření na strategické cíle stanovené strategickými školskými dokumenty ČR i MSK,

B) řešení vnitřních potřeb školy v souladu s výsledky průzkumu mezi žáky a pedagogy,

ad A) Projekt naplňuje tyto strateg. cíle:

a) Dld. záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR z roku 2007:

 • Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání
 • Zkvalitnění výuky cizích jazyků a rozvoj počítačové gramotnosti

b) Dld. záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. soustavy MS kraje z roku 2008:

 • Cíl 3 Podpora využívání ICT a zlepšování komunikace v cizích jazycích
 • Cíl 2 Podpora rozvoje odborného vzdělávání
 • Cíl 7 Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků

ad B) Průzkum mezi žáky a pedagogy (viz. Příloha 05)

Přínos pro cílovou skupinu:

Realizace projektu bude pro cílovou skupinu žáků SPŠ v Ostravě – Vítkovicích významným posunem ve kvalitě vzdělávání.

Po dokončení a implementaci výstupů projektu do výuky (nové elektronické vzdělávací publikace a materiály spolu s novými metodami výuky a pořízením odpovídajícího technického vybavení) dojde k významnému zvýšení “komfortu” a interaktivity studia pro všechny žáky SPŠ:

 • snadná dostupnost výukových materiálů (elektronicky přes web – usnadní výuku v případě nemoci, individuálních studijních plánů apod.);
 • větší důraz ve výuce na aplikaci teoretických znalostí do praxe – praktické příklady, principy projektového řízení, podpora týmových prací (důraz na samostatnost a aktivní přístup studentů),
 • aktuálnost výukových materiálů (snadná aktualizace informací),
 • lepší přístup k technickému vybavení odpovídající alespoň částečně současným požadavkům praxe,
 • prohloubení kontaktu s praxí (zaměstnavateli) – doplňkové aktivity (exkurze, stáže, semináře apod.),
 • zvýšení kvality jazykového vzdělávání přidáním složky “intenzivní výuky”.

Přínos pro sekundární cílovou skupinu pedagogických pracovníků:

 • rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků – nové metody a organizační formy výuky, rozšíření prezentačních dovedností a využívání ICT ve výuce.
 • rozšíření znalostí o aktuální poznatky z praxe (kontakt s potencionálními zaměstnavateli absolventů).

III. Klíčové aktivity

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů – tvorba výukových materiálů a rozvoj souvisejícího materiálového vybavení

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude zpracován soubor nových výukových a studijních textů členěných do modulů pokrývající celkem 18 předmětů vyučovaných v oboru Strojírenství, které budou mít žáci volně ke stažení na webových stránkách školy. Tvorba příruček bude zajištěn 19 pedagogickými pracovníky.

Vytvořené materiály budou mít podpůrnou roli při výuce (omezení přepisování textů) a umožní tak rozšířit při výuce prostor pro rozvoj nových vyučovacích forem – širší využívání didaktické a výpočetní techniky (podpůrné multimediální texty a materiály) a obecně větší interaktivita výuky (větší prostor pro aplikaci teoretických znalostí v praxi – odborné pomůcky a pokusy).

Pro dosažení výše uvedené formy budou v rámci projektu vytvořeny výukové příručky pro žáky dostupné přes webové rozhraní. Tyto příručky budou rozpracovány do jednotlivých tématických částí s možností “vepisování” poznámek přímo k vyučovaným tématům. Vývojové práce povedou odborní garanti vybraní v rámci jednotlivých odborných celků, kteří budou koordinovat zpracování textů a podkladů.

Jako významný prostředek zvyšování kvality odborného vzdělávání bude významným způsobem modernizováno stávající vybavení odborných učebnen (modernizace strojní laboratoře a dovybavení technologické laboratoře), které umožní větší interaktivitu ve výuce.

Významným prvkem je také rozšíření možnosti praktické výuky o práci na cvičných programovacích panelech pro CNC, které budou v případě schválení projektu pořízeny a významných způsobem přiblíží výuku požadavkům praxe.

V rámci aktivity budou také podpořeni pedagogové technických oborů, kterým bude v rámci projektu nabídnuta možnost rozšířit si kvalitikaci s cílem přenosu získaných znalostí dále na žáky v rámci výuky.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této aktivity bude:

18 podpořených předmětových celků, ve kterých budou zpracovány inovativní produkty – výukové materiály – pokrývající výuku v rozsahu 1399 hodin výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů při zapojení 19 metodiků/pedagogů

12 účastníků vzdělávacích akcí – pedagogů absolvujících kurzy Autodesk Academia a programování SW CNC strojů. Získané dovednosti a znalosti budou využity v praktické výuce žáků oboru Strojírenství.

Dále bude vybavena v rámci projektu vytvořena nebo inovována:

a) technologická laboratoř (doplnění učebních pomůcek a strojů) pro praktickou výuku oboru Strojírenství

b) strojní laboratoř (modernizace a doplnění učebních pomůcek a cvičných přístrojů) pro praktickou výuku oboru Strojírenství

c) učebna pro výuku CNC technologií (vybavení zcela nové učebny obsahující 12 cvičných programovacích panelů pro CNC)

Pořízené SW vybavení pro posílení výuky technických a přírodovědných předmětů

Aktivita bude mít pozitivní dopad na zvýšení kvality a interaktivity výuky u min. 300 žáků (odhad počtu “unikátních” studentů v oboru Strojírenství ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014).

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů – podpora motivačních aktivit pro žáky SŠ

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity plánujeme realizaci široké škály aktivit směřujících ke zvyšování motivace žáků naší střední školy ke studiu technických oborů a dalšímu rozvoji technických znalostí a dovedností a tyto akce budou mít úzkou vazbu na rozvoj spolupráce se zaměstnavateli.

V rámci aktivity zrealizujeme:

a) Den s managementem – 3 x v projektu

V rámci spolupracujících firem Husman Konstrukce, Hayes Lemmerz Autokola, V-NASS a KOMA – industry bude žákům 3. a 4. ročníků oboru Strojírenství umožněno zapojit se do “soutěže”.

Na základě sepsaných motivačních dopisů s profesním dotazníkem budou každý rok vybráno 10 reprezentujících žáků školy, kteří se zúčastní ve firmě dne s TOP manažere a následně připraví prezentaci pro ostatní žáky.

b) Soutěž Den strojařů – 3 x za projekt

Jedná se o mezinárodní soutěž za účasti škol z ČR, Slovenska a Polska, přičemž v rámci projektu bude podpořena účast 6 škol z MS kraje

V rámci soutěže řeší jednotlivé školské týmy z celkem 14 zapojených škol praktické zadání technického problému (firmy zadávají k řešení reálný problém, který některá ze spolupracujících firem řeší při své běžné činnosti), kdy v rámci akce Den strojařů jsou prezentovány výsledky samostatné práce jednotlivých týmů. Tyto výsledky jsou hodnoceny zástupci min. 5 firem, která vybere nejlepší výsledek a vítězný tým je oceněn. Akce funguje zejména jako motivační akce pro žáky středních škol.

c) realizace kurzu Diagnostika vozidel v rozsahu 26 hod. výuky a zakončené soutěží – 3 x v projektu

d) realizace kurzu Programování CNC obráběcích strojů v rozsahu 20 lekcí x 2 hod. výuky (celkem 40 hod. výuky), který bude také zakončen soutěží účastníků – 3 x v projektu

e) realizace kurzu Robotika v rozsahu 10 lekcí x 2 hod. výuky (celkem 20 hod. výuky), který bude zakončen soutěží

f) Modelování v Inventoru – 3 x za projekt

g) Soutěž Profisvářeč – 3 x za projekt

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem projektu budou minimálně:

3 realizované Dny s managementem s celkem 30 podpořenými žáky

3 realizované zájmové kurzy Diagnostika vozidel s celkem 36 podpořenými účastníky

3 realizované zájmové kurzy Programování CNC strojů s celkem 36 podpořenými účastníky

3 realizované zájmové kurzy Robotika s celkem 36 podpořenými účastníky

3 realizované mezinárodní soutěže Den strojařů s 54 podpořenými účastníky (žáky SŠ) z MS kraje

3 realizované soutěže Modelování v Inventoru s celkem 90 podpořenými účastníky

3 realizované soutěže PROFISVÁŘEČ s celkem 42 podpořenými účastníky.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů – rozvoj spolupráce se zaměstnavateli

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity budou realizovány zejména tyto aktivity zejména formou organizace odborných exkurzí pro žáky naší střední školy studující v oboru Strojírenství a formou podpory a rozvoje odborných praxí studentů 3. ročníku.

V rámci projektu zrealizujeme minimálně:

a) ve spolupráci s firmou KOMA Industry bude realizováno v rámci výuky předmětů Mechanika – hydromechanika, Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie a Kontrola a měření praktické měření v prostorách uvedené firmy, kdy výuku tohoto kurzu “Hydraulické a pneumatické mechanismy” povede specialista z praxe – zaměstnanec této firmy.

V průběhu projekut budou realizovány 3 běhy kurzu (3 školní roky) ve 4 skupinách s celkem 12 žáky ve skupině.

b) v rámci aktivity budou podpořena realizace povinné praxe pro min. 250 studentů SPŠ Vítkovice, kdy oproti dřívější praxi dojde od školního roku 2011/2012 k výraznému navýšení rozsahu ze 20 hod. na 40 hod.

V souvislosti s touto změnou chceme prostřednictvím projektu zapojit ve větší míře mentory ve firmách (osoby, které zodpovídají za praktikanta) do procesu hodnocení těchto praktikantů. V rámci projektu bude připraveno podrobné hodnocení, které bude mentor doplňovat a předávat již v průběhu praxe, přičemž v rámci projektu mu bude náležet odměna ve výši 8 hod. úvazku za jednoho praktikanta.

Smyslem odměny je motivovat tyto mentory k zajištění a garanci odborného obsahu praxe v souladu s cíli ŠVP v oboru Strojírenství, kdy oproti dřívějším zvyklostem bude po mentorech vyžadováno podrobné hodnocení praxe, které se také projeví v klasifikaci studenta za daný předmět.

c) v rámci projektu budou uspořádáno min. 10 exkurzí do firem ročně (celkem 2 x v projektu) s cílem seznámení žáků s provozem strojírenských firem. Minimálně dvě z těhto exkurzí budou realizovány výjezdní formou s návštěvou zaměstnavatelů mimo MSK, kdy studentům budou z projektu hrazeny veškeré náklady na dopravu a pobyt.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem bude:

min. 250 podpořených žáků v rámci odborných praxí

min. 30 podpořených mentorů – hodnotitelů praxí studentů

min. 144 podpořených žáků SPŠ Vítkovice – účastníci odborného kurzu “Hydraulické a pneumatické mechanismy” ve společnosti KOMA Industry zaměřeném na realizaci praktických cvičení na hydraulickém a pneumatickém panelu (škola těmito stroji nedisponuje).

min. 400 podpořených žáků SPŠ Vítkovice v rámci realizace odborných exkurzí (20 exkurzí x 20 účastníků)

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů – podpora výuky technické angličtiny pro strojaře

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

V rámci aktivity budou připraveny nové výukové materiály s cílem podpory moderních forem výuky a rozvoje žáků SPŠ Vítkovice v cizích jazycích s důrazem na uplatnitelnost ve strojírenské praxi.

V současnosti jsou při výuce běžně využívány učebnice, které kladou důraz pouze na teoretickou výuku gramatiky a rozvoj slovní zásoby, přičemž pro výuku “strojírenské angličtiny” není v běžné výuce prostor.

V rámci projektu proto vytvoříme a pilotně ověříme mezi žáky 1.- 4. ročníku funkčnost a přínosnost vytvořených výukových materiálů, ve kterých bude kladen důraz na rozvoj jazykových dovedností v 50 nejvýznamnějších profilových tématech z oboru Strojírenství vytipovaných mezi v projektu vytvářenými materiály (klíčová aktivita 1).

Pedagogové žadatele v rámci aktivity tato témata zpracují do 50 pracovních listů (v rozsahu 2 x A4) a následně bude zahájena spolupráce s vybraným dodavatelem překladatelských a jazykových služeb.

Vybraný dodavatel:

 1. přeloží české pracovní listy do odborné angličtiny
 2. rozpracuje témata do ucelených lekcí v požadované struktuře:

a) odborný text – 2 str. A4

b) klíčová slovní zásoba v ANJ a ČJ

c) cvičení na ověření porozumění angl. textu

d) cvičení – poslechová, ústní, písemná, opakovací, znalostní test.

body b) – d) budou v rozsahu dalších 2 str. A4.

Vývojové práce budou probíhat v období 05/2012 – 09/2012, od počátku školního roku 2012/2013 pak bude zahájena ověřovací fáze odpolední výuky v rozsahu 1 hod. týdně po dobu 30 vyučovacích týdnů. Žáci budou rozděleni do 4 skupin x 4 ročníky x 12 žáků ve skupině x 2 roky (úpravy a doladění materiálů, feedback).

Na závěr tohoto školního roku bude provedeno dotazníkové šetření mezi všemi žáky školy s cílem dalšího vyladění navržených metod a postupů a adaptace pro zavedení pro další výuku ve škole.

Výstup klíčové aktivity:

1 vybraný dodavatel služeb v oblasti překladatelství a výuky angličtiny pro strojaře

50 rozpracovaných profilových témat z oboru Strojírenství v rozsahu 2 str. A4

50 profilových témat přeložených do odborné angličtiny v rozsahu 2 str. A4

50 podpůrných sad výukových materiálů (slovní zásoba, cvičení apod.) v rozsahu další 2 str. A4 (na 1 téma) 192 podpořených osob – účastníků odpoledních kurzů (4 ročníky x 4 skupiny x 12 žáků).

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů – rozvoj spolupráce se základními školami

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude rozvíjena spolupráce se základními školami s cílem zvýšení motivace žáků 8. a 9. tříd při rozhodování o volbě střední školy.

V rámci aktivity bude se zapojenými 5 základními školami z Ostravy (viz. Příloha 6) aktivně spolupracovat organizátor akcí pro základní školy na straně SPŠ Vítkovice.

V rámci projektu budou realizovány ve 2 letech vždy minimálně:

4 dny na škole jejichž cílem je seznámit žáky posledních ročníků ZŠ s fungováním a možnostmi výuky na naší škole včetně možnosti vyzkoušet si práci s výukovými pomůckami používanými v oboru strojírenství. Každé akce se zúčastní podle předpokladu min. 20 žáků ZŠ.

16 exkurzí do spolupracujících podniků s účastí min. 20 žáků / exkurzi s cílem zvýšit povědomí o strojírenských firmách a zaměstnání v takovýchto podnicích, kdy žáci často mají příliš zkreslené představy o tomto oboru, které snižují jejich motivaci k jeho studiu.

V rámci projektu budou základním školám hrazeny také kompletní náklady související s realizací akce (doprava a stravné).

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem bude :

min. 5 zapojených základních škol

min. 4 zapojené strojírenské firmy

min. 8 akcí – dnů na škole s celkem min. 160 účastníky z řad žáků ZŠ

min. 32 exkurzí ve strojírenských podnicích s celkem 640 podpořenými žáky ZŠ