ZENGROVKA - volba, která dává smysl!

Nositelka titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“ – silná minulost, atraktivní současnost, jistá budoucnost.

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p. o., tzv. ZENGROVKA, patří k nejstarším a nejvýznamnějším středním školám v Moravskoslezském kraji. Jedná se o odborně technickou školu podporující moderní výuku, zaměřenou na úspěšné uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Více než 80% z nich pokračuje ve studiu na různých typech VŠ, VOŠ nebo pokračují studiem v zahraničí.

Informace o možnostech studia na škole podají zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: +420 552 304 210, +420 775 994 288, e-mail: manak@spszengrova.cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: +420 552 304 211, +420 604 672 341, e-mail: mokrohajsky@spszengrova.cz .

Podle § 60, odst. 3, písm. b, zákona 561/2004 Sb., v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2022/2023 takto:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)ŠVP (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Výpočetní technika90
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Automobilní technika
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Robotika
63-41-M/01EKONOMIKA A PODNIKÁNÍManagement ve strojírenství30
23-45-L/01MECHANIK SEŘIZOVAČMechanik seřizovač – mechatronik30
23-45-L/01
23-56-H/01
MECHANIK SEŘIZOVAČ OBRÁBĚČ KOVŮMechanik seřizovač – mechatronik a obráběč kovů
Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)ŠVP (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů12

Uchazeči o studium oboru 23-45-L/01 v kombinaci s oborem 23-56-H/01 Mechanik seřizovač, Obráběč kovů mají možnost získat po úspěšném ukončení 3. ročníku studia výuční list v oboru Obráběč kovů a po úspěšném ukončení 4. ročníku studia maturitní vysvědčení v oboru Mechanik seřizovač.

Přihláška ke studiu na střední škole

Více informací k přijímacímu řízení

Naši školu si můžete prohlédnout také virtuálně na tomto videu

Prezentační materiály naší školy a jednotlivých oborů:

Informační brožura
Letáček

Kde nás najdete:

GPS: 49.8091100 N, 18.2736756 E

Co všechno vám nabízíme?

 1. většinu výukových materiálů zpracovánu v elektronické podobě a přístupnou z domova,
 2. školu vybavenou moderní PC technikou, jazykovými a počítačovými učebnami, technologickými a automatizačními laboratořemi, přírodovědnou učebnou, laboratoří virtuální reality, robotiky, učebny s počítačem řízenými stroji a novými stroji, které představují špičku v oblasti obrábění a metrologie,
 3. v rámci výuky cizích jazyků výuku technické angličtiny/němčiny a výuku s rodilými mluvčími
 4. pokračování ve studiu druhého cizího jazyka v 1. ročníku studia naší školy (ve 2. ročníku formou nepovinného předmětu)
 5. seznámení se s řadou softwarových produktů, aktivity v prostředí 2D – AutoCAD, 3D – Inventor a práce na počítačem řízených strojích (CNC a NC strojích), Access, Corel, Pohoda, programování, tvorba webových stránek, 3D měření a 3D tisk,
 6. prospěchové stipendium u vybraných oborů,
 7. u vybraných oborů možnost po 3. ročníku studia získání výučního listu,
 8. diagnostiku moderních vozidel,
 9. konání praktické výuky jak v prostorách školních dílen, tak u odborných firem,
 10. možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy,
 11. možnost účasti na poznávacích zájezdech do tuzemska i do zahraničí (např. Praha, Vídeň, Osvětim, Wolfsburg/Autostadt, Berlín, Ženeva, Londýn, výměnné pobyty do Německa),
 12. možnost zahraničních pracovních stáží v rámci programu Erasmus+,
 13. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy,
 14. soutěže a exkurze (technické, odborné, přírodovědné, mediální, kulturní, sportovní),
 15. podporu práce s talentovanou mládeží; škola je centrem čtenářské, matematické, odborné a technické gramotnosti,
 16. zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, kybernetika, vedení fiktivní firmy, čtenářský klub, doučovací kurzy, posilování a další mimoškolní aktivity,
 17. zapůjčení vybraných učebnic žákům,
 18. otevřené, přátelské a tvůrčí klima školy.2z5

O naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem

Naši absolventi se díky znalostem, které získají v naší škole, a díky připravenosti dané využíváním moderních technologií, jimiž škola disponuje, na trhu práce neztratí. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o., má dobré jméno mezi regionálními zaměstnavateli, pro něž jsou naši absolventi sázkou na jistotu. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po absolventech technických oborů.

Například absolventi oboru Strojírenství – výpočetní technika se dobře uplatňují zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Nalézají uplatnění nejen ve strojírenství, ale také např. v automobilních, potravinářských, leteckých i dalších technických a odborných podnicích a firmách, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, zemědělství, obchodním průmyslu aj. Mohou se uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Jsou úspěšní v profesích konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, operátor technických a průmyslových zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu, obchodní technik, kontrolor jakosti a v mnoha jiných. Řada absolventů pokračuje studiem na různých typech VŠ, VOŠ či studiem v zahraničí.

Obor Strojírenství výpočetní technika

Po ukončení oboru Strojírenství – automobilní technika nacházejí jeho absolventi práci nejčastěji ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství a v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských, leteckých i jiných odborných firmách a podnicích, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, dopravě, průmyslu obchodu aj. Nejčastěji pracují jako servisní poradce, prodejce vozů, přijímací technik, fleet manager, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu), technický pracovník v podnicích na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada z nich se dále vzdělává na VŠ dopravního či technického směru.

Absolvent oboru Strojírenství – robotika je schopen realizovat se v programech Průmyslu 4.0, navrhovat, programovat, obsluhovat a udržovat robotická pracoviště. Nalézají uplatnění ve strojírenství, automobilním, potravinářském, leteckém průmyslu, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, obchodu. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Absolventi mohou být zaměstnáni na pracovních pozicích jako je konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, programátor a obsluha CNC strojů a robotů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu aj. Absolvent je připraven ke studiu na převážně technických vysokých školách.

Robotika

Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se mohou uplatnit v různých pozicích zejména v oblasti personálních činností, marketingu, finanční a státní správě. Nejčastěji pracují jako účetní, ekonom, nákupčí, specialista dodavatelské kvality, controller, projektový a office manažer, specialista zákaznických procesů, bankovní a pojišťovací pracovník, asistent, referent, pracovník v oblasti reklamy a dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v pozicích středního managementu ve strojírenství a v příbuzných technických oborech. Také se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Každý absolvent je připraven ke studiu na VŠ, VOŠ a univerzitách. Většina z nich dále studuje ekonomický, technický a pedagogický obor.

Absolventi oboru Mechanik seřizovač nacházejí uplatnění především v oblasti strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek. Jsou schopni samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat a programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, centra, zařízení, výrobní linky a automatizovaná pracoviště vybavená řídicími systémy. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik a také při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích. Dále se mohou uplatnit v pozicích jako frézař, brusič kovů, soustružník aj. Žáci studující tento obor v kombinaci s oborem Obráběč kovů ve školním vzdělávacím programu Mechanik seřizovač mechatronik a obráběč kovů mají navíc možnost po 3. ročníku studia získat výuční list. Při splnění požadovaných podmínek, mohou žáci pobírat prospěchové stipendium.

Absolventi oboru Obráběč kovů jsou schopni samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Jsou připraveni jako univerzální obráběči s širokou profilací nebo na výkon činností v technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, popřípadě dalších technologií třískového obrábění). Uplatňují se v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby (frézař, obráběč, soustružník, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek mohou samostatně podnikat v daném oboru. Odborná vyspělost absolventa mu rovněž umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů strojírenského charakteru formou nástavbového studia.