ZENGROVKA - volba, která dává smysl!

Nositelka titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“ – silná minulost, atraktivní současnost, jistá budoucnost.

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p. o, tzv. ZENGROVKA patří k nejstarším a nejvýznamnějším středním školám v Moravskoslezském kraji. Její žáci se dlouhodobě umísťují na předních místech ve výsledcích společné části státní maturitní zkoušky mezi SOŠ v našem kraji (1. místo v letech 2011 a 2016). Zengrovka je odborně technická škola podporující moderní výuku, zaměřenou na úspěšné uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Více než 80% absolventů školy pokračuje ve studiu na různých typech VŠ, VOŠ nebo pokračují studiem v zahraničí.

Informace o možnostech studia na škole podají zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: +420 552 304 210, +420 775 994 288, e-mail: manak@spszengrova.cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: +420 552 304 211, +420 604 672 341, e-mail: mokrohajsky@spszengrova.cz .

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2021/2022 takto:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
KódOborŠVPPředpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Výpočetní technika90
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Automobilní technika
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Robotika
63-41-M/01EKONOMIKA A PODNIKÁNÍManagement ve strojírenství30
23-45-L/01MECHANIK SEŘIZOVAČMechanik seřizovač – mechatronik30
Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
KódOborŠVPPředpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů12

Přihláška ke studiu na střední škole

Více informací k přijímacímu řízení

Naši školu si můžete prohlédnout také virtuálně na tomto videu

Prezentační materiály naší školy a jednotlivých oborů:

Informační brožura
Letáček

Kde nás najdete:

GPS: 49.8091100 N, 18.2736756 E

Co všechno vám nabízíme?

 1. většinu výukových materiálů zpracovánu v elektronické podobě a přístupnou z domova,
 2. školu vybavenou moderní PC technikou, jazykovými a počítačovými učebnami, technologickými a automatizačními laboratořemi, přírodovědnou učebnou, laboratoří virtuální reality, robotiky, učebny s počítačem řízenými stroji a novými stroji, které představují špičku v oblasti obrábění a metrologie,
 3. v rámci výuky cizích jazyků výuku technické angličtiny/němčiny a výuku s rodilými mluvčími
 4. pokračování ve studiu druhého cizího jazyka v 1. ročníku studia naší školy (ve 2. ročníku formou nepovinného předmětu)
 5. seznámení se s řadou softwarových produktů, aktivity v prostředí 2D – AutoCAD, 3D – Inventor a práce na počítačem řízených strojích (CNC a NC strojích), Access, Corel, Pohoda, programování, tvorba webových stránek, 3D měření a 3D tisk,
 6. motivační a prospěchové stipendium u vybraných oborů,
 7. u vybraných oborů možnost po 3. ročníku studia získání výučního listu,
 8. diagnostiku moderních vozidel,
 9. konání praktické výuky jak v prostorách školních dílen, tak u odborných firem,
 10. možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy,
 11. možnost účasti na poznávacích zájezdech do tuzemska i do zahraničí (např. Praha, Vídeň, Osvětim, Wolfsburg/Autostadt, Berlín, Ženeva, výměnné pobyty do Německa),
 12. možnost zahraničních pracovních stáží v rámci programu Erasmus+,
 13. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy,
 14. soutěže a exkurze (technické, odborné, přírodovědné, mediální, kulturní, sportovní),
 15. podporu práce s talentovanou mládeží; škola je centrem čtenářské, matematické, odborné a technické gramotnosti,
 16. zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, kybernetika, vedení fiktivní firmy, čtenářský klub, doučovací kurzy, posilování a další mimoškolní aktivity,
 17. zapůjčení vybraných učebnic žákům,
 18. otevřené, přátelské a tvůrčí klima školy.

O naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem

Naši absolventi se díky znalostem, které získají v naší škole, a díky připravenosti dané využíváním moderních technologií, jimiž škola disponuje, na trhu práce neztratí. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o., má dobré jméno mezi regionálními zaměstnavateli, pro něž jsou naši absolventi sázkou na jistotu. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po absolventech technických oborů.

Například absolventi oboru Strojírenství – výpočetní technika se dobře uplatňují zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Nalézají uplatnění nejen ve strojírenství, ale také např. v automobilních, potravinářských, leteckých i dalších technických a odborných podnicích a firmách, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, zemědělství, obchodním průmyslu aj. Mohou se uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Jsou úspěšní v profesích konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, operátor technických a průmyslových zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu, obchodní technik, kontrolor jakosti a v mnoha jiných. Řada absolventů pokračuje studiem na různých typech VŠ, VOŠ či studiem v zahraničí.

Obor Strojírenství výpočetní technika

Po ukončení oboru Strojírenství – automobilní technika nacházejí jeho absolventi práci nejčastěji ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství a v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských, leteckých i jiných odborných firmách a podnicích, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, dopravě, průmyslu obchodu aj. Nejčastěji pracují jako servisní poradce, prodejce vozů, přijímací technik, fleet manager, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu), technický pracovník v podnicích na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada z nich se dále vzdělává na VŠ dopravního či technického směru.

Absolvent oboru Strojírenství – robotika je schopen realizovat se v programech Průmyslu 4.0, navrhovat, programovat, obsluhovat a udržovat robotická pracoviště. Nalézají uplatnění ve strojírenství, automobilním, potravinářském, leteckém průmyslu, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, obchodu. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Absolventi mohou být zaměstnáni na pracovních pozicích jako je konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, programátor a obsluha CNC strojů a robotů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu aj. Absolvent je připraven ke studiu na převážně technických vysokých školách.

Robotika

Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se mohou uplatnit v různých pozicích zejména v oblasti personálních činností, marketingu, finanční a státní správě. Nejčastěji pracují jako účetní, ekonom, nákupčí, specialista dodavatelské kvality, controller, projektový a office manažer, specialista zákaznických procesů, bankovní a pojišťovací pracovník, asistent, referent, pracovník v oblasti reklamy a dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v pozicích středního managementu ve strojírenství a v příbuzných technických oborech. Také se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Každý absolvent je připraven ke studiu na VŠ, VOŠ a univerzitách. Většina z nich dále studuje ekonomický, technický a pedagogický obor.

Absolventi oboru Mechanik seřizovač nacházejí uplatnění především v oblasti strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek. Jsou schopni samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat a programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, centra, zařízení, výrobní linky a automatizovaná pracoviště vybavená řídicími systémy. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik a také při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích. Dále se mohou uplatnit v pozicích jako frézař, brusič kovů, soustružník aj. Žáci studující tento obor mají možnost po 3. ročníku studia získat výuční list. Při splnění požadovaných podmínek, mohou žáci pobírat motivační a prospěchové stipendium.

Absolventi oboru Obráběč kovů jsou schopni samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Jsou připraveni jako univerzální obráběči s širokou profilací nebo na výkon činností v technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, popřípadě dalších technologií třískového obrábění). Uplatňují se v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby (frézař, obráběč, soustružník, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek mohou samostatně podnikat v daném oboru. Odborná vyspělost absolventa mu rovněž umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů strojírenského charakteru formou nástavbového studia.