Dotační program:
Bezpečné klima na českých školách pro rok 2017 
Projekt:
Společně vše zvládneme
Ev. č. PRCH – IPBK – 0241/2017
Realizace 2. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na podporu bezpečného klimatu v naší škole prostřednictvím realizace komplexního programu zahrnujícího kontinuální vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků školy formou DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), pravidelnou metodickou podporu pedagogů ze strany externí instituce (NNO, PPP, SVP) a pravidelnou vnější (individuální i skupinovou případovou, týmovou a metodickou) supervizi. Program bude realizován po celý rok 2017 a dále bude pokračovat formou následného DVPP, metodické podpory a supervize v roce 2018 a dále.

Předpokládaný přínos projektu v oblasti prevence rizikového chování

Růst profesní jistoty v oblasti podpory bezpečného klimatu. Pedagogové získají pozitivní zkušenost s interakčním vedením třídnických hodin (zvl. TU), zažívají koncept přijímání a poskytování cílené zpětné vazby jako efektivního nástroje prevence konfliktů mezi žáky (i pedagogy). Uvědomují si potřebu týmového přístupu ve své výchovné práci, zvýší se jejich schopnost sdílet profesní situace s kolegy v týmu, zažívají zavádění metodické podpory a SPVZ (supervize) jako přirozené součásti práce pedagoga do praxe školy.

Mgr. Eva Prokopová
Koordinátor projektu