Informace pro 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory a učební obor

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde.

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, pro následující studijní obory s maturitou a učební obor s výučním listem:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:

Obor

23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Výpočetní technika

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství – Automobilní technika 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – Management ve strojírenství 

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ – Mechanik seřizovač – mechatronik 

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:

Obor

23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů 

 

Volná místa

20

1

5

3

 

Volná místa

6

Další kola přijímacího řízení jsou bez přijímacích zkoušek. Uchazeče přijímáme na základě průměru známek ze základní školy.

K přijetí do studijního (maturitního) oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a učebního oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů je nutná lékařská prohlídka. Ke studiu maturitního oboru 23-41-M/01 Strojírenství lékařskou prohlídku doporučujeme.

Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Lékařský posudek – kategorizace obecně
Lékařský posudek – strojírenství
Lékařský posudek – ekonomika a podnikání
Lékařský posudek – mechanik seřizovač
Lékařský posudek – obráběč kovů

Přijímací zkoušky se v 4. kole přijímacího řízení nekonají.

Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení podávejte na sekretariát školy nebo na vrátnici školy do čtvrtku 27. 8. 2020.

Uchazeči i jeho zákonnému zástupci bude zasláno evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude na škole v průběhu přijímacího řízení veden, elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do 4. kola přijímacího řízení.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá dle Kritérií pro přijímání žáků – Maturitní obory, učební obor

4. kolo přijímacího řízení proběhne v pátek 28. 8. 2020.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 31. 8. 2020 od 9:00 hod. na vstupních dveřích školy a na webových stránkách www.spszengrova.cz.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a 31. 8. 2020 od 8:00 do 9:00 hod. se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 31. 8. 2020 do 13:00 hod. vyzvednout na studijním oddělení školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a podat odvolání proti nepřijetí (zde ke stažení). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme 31. 8. 2020 po 13:00 hod. poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka/zletilého uchazeče. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti nepřijetí lze podat na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdat škole osobně na sekretariát školy nebo je možné zaslat jej poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 14. 9. 2020 a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce.

Odkazy týkající se jednotné přijímací zkoušky