Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024:

V rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v období únor až duben 2023. Informace o kurzu naleznete v záložce UCHAZEČ – Kurzy pro žáky 9. ročníků.

Naše škola je Vám také otevřena v rámci akce Den otevřených dveří, a to ve středu 7. 12. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin. Srdečně Vás zveme na prohlídku školy, kde je pro Vás připraven program. Poslední prohlídka začíná cca hodinu před koncem DOD. Další Den otevřených dveří se pak koná v sobotu 7. 1. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin. Pokud Vám žádný z termínů nevyhovuje, lze na e-mailové adrese manak@spszengrova.cz nebo na telefonních číslech 775 994 288, 552 304 210 dohodnout případnou individuální prohlídku školy.

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2023/2024:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)ŠVP (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Výpočetní technika90
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Automobilní technika
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Robotika
63-41-M/01EKONOMIKA A PODNIKÁNÍManagement ve strojírenství30
23-45-L/01MECHANIK SEŘIZOVAČMechanik seřizovač – mechatronik30
23-45-L/01
23-56-H/01
MECHANIK SEŘIZOVAČ OBRÁBĚČ KOVŮMechanik seřizovač – mechatronik a obráběč kovů
Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)ŠVP (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů12

Přihláška ke studiu na střední škole (pdf)

Přihláška ke studiu na střední škole (xlsx)

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení podepište v místech k tomu určených (uchazeč a jeho zákonný zástupce). Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Návod na vyplnění přihlášky na SŠ naleznete na stránkách www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška.

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná ŠVP a vyplněný formulář přihlášky odevzdat na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení (speciálními vzdělávacími potřebami), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení. Úprava podmínek přijímacího řízení podle doporučení ŠPZ je plně v kompetenci ředitele střední školy.

Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a obor vzdělání s názvem ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem ŠVP, odlišným od prvního oboru. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby na přihlášce u zvoleného oboru vypisovali také zkratku názvu preferujícího ŠVP z důvodu nabídky jednoho oboru s rozdílnými ŠVP.

K přijetí do oborů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56-H/01 Obráběč kovů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

K přijetí do oborů 23-41-M/01 Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.

Lékařský posudek – kategorizace obecně
Lékařský posudek – strojírenství
Lékařský posudek – ekonomika a podnikání
Lékařský posudek – mechanik seřizovač
Lékařský posudek – obráběč kovů

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2023. Přihlášku lze podat osobně přímo na podatelně nebo vrátnici školy, anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:

13. dubna 2023 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)

14. dubna 2023 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Jednotné přijímací zkoušky má možnost uchazeč konat v řádném termínu na obou školách, které uvedl v přihlášce (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; 1. a 2. termín). S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby
a modré nebo černé pero. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %. Kromě výsledků přijímacích zkoušek se do celkového hodnocení uchazeče zahrnují i studijní průměry
ze základní školy, přičemž podíl výsledků z předchozího vzdělávání na celkovém hodnocení uchazeče u přijímacího řízení je 40 %. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 

Maturitní obory

Učební obor

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Kritéria přijímaní zde

23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP: Strojírenství – výpočetní technika)
23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP: Strojírenství – automobilní technika)
23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP: Strojírenství – robotika)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Management ve strojírenství)
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP: Mechanik seřizovač – mechatronik)
23-45-L/01 + 23-56-H/01 (L0+H) Mechanik seřizovač + Obráběč kovů (ŠVP: Mechanik seřizovač a obráběč kovů)

Učební obor zakončený výučním listem: Kritéria přijímaní zde

23-56-H/01 Obráběč kovů

 

Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a dne 29. 4. 2022 od 8 do 10 hod. (u maturitních oborů), resp. 22. 4. 2022 od 8 do 10 hod. (u učebního oboru) se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy dne 22. dubna 2022 od 10 hodin (obor: Obráběč kovů), a nejpozději dne 29. dubna 2022 od 10 hodin (obory: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání).

Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 25. 4. 2022 od 8 do 15 hodin (u učebního oboru – Obráběč kovů) a dne 2. 5. 2022 od 8 do 15 hodin (u maturitních oborů – Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání) vyzvednout na sekretariátě školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a zároveň může podat odvolání proti jeho nepřijetí (odvolání proti rozhodnutíke stažení zde). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí být odevzdán škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl oznámen výsledek přijímacího řízení, tj. do 6. 5. 2022 (u učebního oboru – Obráběč kovů) a do 13. 5. 2022 (u maturitních oborů – Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce. Uchazeč nebo zástupce přijatého uchazeče může odevzdat zápisový lístek osobně na podatelně školy od 22. 4. 2022 (u učebního oboru) a od 29. 4. 2022 (u maturitních oborů) nebo je také možné zaslat jej poštou na adresu školy.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
10. května 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín).
Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení těchto kol probíhá dle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
10. května 2023
(1. termín) a 11. května 2023 (2. termín). Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení těchto kol probíhá dle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole Vám rádi poskytnou zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: +420 552 304 210; +420 775 994 288, e-mail: manak@spszengrova.cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: +420 552 304 211; +420 604 672 341, e-mail: mokrohajsky@spszengrova.cz

Odkazy týkající se jednotné přijímací zkoušky

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám