Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022:

Informace o testování uchazečů před konáním jednotné přijímací zkoušky naleznete zde.

Uchazečům o studium oboru Strojírenství budeme 16. dubna 2021 doporučeně odesílat pozvánky k přijímacím zkouškám. V obálce máte tyto dokumenty:

  • Informace k přijímacímu řízení
  • Kritéria přijímacího řízení
  • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky
  • Informace o zpracování osobních údajů

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání a 23-45-L/01 Mechanik seřizovač naleznete zde.

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2021/2022:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
KódOborŠVPPředpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Výpočetní technika90
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Automobilní technika
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStrojírenství – Robotika
63-41-M/01EKONOMIKA A PODNIKÁNÍManagement ve strojírenství30
23-45-L/01MECHANIK SEŘIZOVAČMechanik seřizovač – mechatronik30
Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
KódOborŠVPPředpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů

12

Přihláška ke studiu na střední škole

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení podepište v místech k tomu určených (uchazeč a jeho zákonný zástupce). Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Návod na vyplnění přihlášky na SŠ naleznete na stránkách www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška.

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná zaměření dle ŠVP a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení (speciálními vzdělávacími potřebami), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení, Úprava podmínek přijímacího řízení (vč. podmínek pro konání JPZ) podle doporučení ŠPZ je plně v kompetenci ředitele střední školy.

Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a obor vzdělání s názvem ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem ŠVP, odlišným od prvního oboru. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby na přihlášce u zvoleného oboru vypisovali také zkratku názvu preferujícího ŠVP z důvodu nabídky jednoho oboru s rozdílnými ŠVP.

K přijetí do oborů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56-H/01 Obráběč kovů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

K přijetí do oborů 23-41-M/01 Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.

Lékařský posudek – kategorizace obecně
Lékařský posudek – strojírenství
Lékařský posudek – ekonomika a podnikání
Lékařský posudek – mechanik seřizovač
Lékařský posudek – obráběč kovů

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2021. Přihlášku lze podat osobně přímo na podatelně nebo vrátnici školy, anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:

3. května 2021 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)

4. května 2021 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; 1. a 2. termín). S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby a modré nebo černé pero. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %. Kromě výsledků přijímacích zkoušek bude celkové hodnocení uchazeče zahrnovat i studijní průměr ze základní školy (průměrný prospěch z 1. pololetí 8. a 9. třídy ZŠ, resp. u žáků z víceletých gymnázií z tercie a kvarty), přičemž průměrný prospěch z 1. pololetí 8. třídy, resp. tercie, se započítává 2x. Podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40%. Do hodnocení uchazeče se nezapočítává prospěch z 2. pololetí 8. třídy ZŠ, resp. 2. pololetí kvarty.

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Rozhodne-li ředitel školy o nekonání jednotných přijímacích zkoušek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou pro 1. kolo přijímacího řízení (viz bod 13 Kritérií pro přijímaní žáků), oznámí tuto informaci na webu školy nejpozději do 8. března 2021.

Zároveň bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, e-mailem tuto skutečnost sdělí zákonnému zástupci uchazeče/zletilému uchazeči.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
2. června 2021 (1. termín) a 3. června 2021 (2. termín).
Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení probíhá dle kritérií pro přijímání žáků:

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímání žáků ke studiu maturitních oborůzde:

23-41-M/01 Strojírenství – výpočetní technika,
23-41-M/01 Strojírenství – automobilní technika,
23-41-M/01 Strojírenství – robotika
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Management ve strojírenství
23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímaní žáků ke studiu učebního oboruzde:

23-56-H/01 Obráběč kovů

Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a dne 20. 5. 20219 od 8 do 10 hod. (u maturitních oborů), resp. 19. 5. 2021 od 8 do 10 hod. (u učebního oboru) se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy ve dnech 19. května 2021 (obory: Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání, Obráběč kovů) a 20. května 2021 (obor: Strojírenství), od 12:00 hod.

Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 19. 5. 2021 od 12 do 17 hod. (obor: Obráběč kovů) a 20. 5. 2021 od 12 do 17 hod. (obor: Strojírenství), vyzvednout na sekretariátě školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a zároveň může podat odvolání proti jeho nepřijetí (odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí být odevzdán škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 2. 6. 2021 (obory: Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání, Obráběč kovů) a do 3. 6. 2021 (obor: Strojírenství) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce. Uchazeč nebo zástupce přijatého uchazeče může odevzdat zápisový lístek osobně na sekretariátě školy nebo je také možné zaslat jej poštou na adresu školy.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Opatření obecné povahy Č. j. MSMT-4337/2021-8, které je dodatkem opatření obecné povahy k příjímacím zkouškám. Nově je stanoveno:

  • možnost konání jednotné příjímací zkoušky v náhradním termínu podle výroku XIX;
  • možnost zpětvzetí zápisového lístku podle výroku XX.

Celé znění OOP naleznete zde

Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez přijímacích zkoušekVyhodnocení dalších kol probíhá podle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole Vám rádi poskytnou zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: +420 552 304 210; +420 775 994 288, e-mail: manak@spszengrova.cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: +420 552 304 211; +420 604 672 341, e-mail: mokrohajsky@spszengrova.cz

Odkazy týkající se jednotné přijímací zkoušky

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám