O projektu

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.


Projekt

Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SPŠ Vítkovice
Zkrácený název projektu: ICT ve výuce
Název projektu anglicky: ICT in education
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.03.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 28.02.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0


Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

 

Klíčové aktivity

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Cíle realizace klíčové aktivity:
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

Popis realizace klíčové aktivity:

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je podpora kvalitního vzdělávání výuky finanční gramotnosti do výuky tak, aby se žáci střední školy orientovali ve správě osobních/rodinných financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové v souladu se standardem finanční gramotnosti.

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj finanční gramotnosti.

Tato příprava bude spočívat ve vytváření vzdělávacích materiálů pro aktivní zapojení žáků při výuce finanční gramotnosti.

Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Každá sada bude obsahovat 20 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu a ověřování inovativních metod práce, které jsou v souladu s aktuálními učebními dokumenty a mohou být případně následně zapracovány do ŠVP.

Žáci SŠ budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřená na zvyšování znalostí a dovedností žáků středních škol ve využívání cizích jazyků, především pak v odborných předmětech. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka nebo pro výuku odborného předmětu v cizím jazyce. Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.