Obecné údaje o projektu

Program Erasmus+
Klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
Aktivita KA102 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Rok výzvy 2016
Výběrové kolo 1
Začátek projektu 01/07/2016
Konec projektu 30/06/2017
Délka projektu (počet měsíců) 12

Národní agentura

Národní agentura CZ01 – Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International Cooperation in Education Více informací o naší národní agentuře získáte na stránkách European Commission

Údaje o projektu

Číslo smlouvy 2016-1-CZ01-KA102-023523
Název projektu SPŠ Vítkovice v Maďarsku

Údaje o organizaci příjemce grantu

PIC kód 921269723
Oficiální název organizace Stredni prumyslova skola, Ostrava-Vitkovice, prispevkova organizace
Název organizace (Obchodní jméno) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem ERASMUS+.

Program ERASMUS+ podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí. Mimo jiné si tento program klade za cíl zvýšit kvalitu, přiměřenost kvalifikací a dovedností ve vzdělávání s možností výjezdu účastníků projektů do zahraničí. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, mladí lidé, dobrovolníci i jiní pracovníci s mládeží či odborní pracovníci a zástupci organizací působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Poskytuje finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních i regionálních úřadů a nevládních organizací, stejně tak i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání účastníků schválených projektů v tomto programu, podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Vysokou podporu se dostává informačním platformám, jako je eTwinning, která propojuje školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Naše škola podala v rámci programu Erasmus+ k české národní agentuře (Dům zahraniční spolupráce) projekt číslo 2016-1-CZ01-KA102-023523 nazvaný SPŠ Vítkovice v Maďarsku, který spadá pod klíčovou akci KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tato klíčová akce podporuje mobility osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v těchto organizacích či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jednalo se o třítýdenní zahraniční odbornou pracovní stáž našich žáků v období od 2. 10. 2016 do 22. 10. 2016 v pěti průmyslových podnicích sídlících v hlavním městě Maďarska, Budapešti. Jednalo se o tyto společnosti:

DUNA AUTO Kereskedelmi es Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Excel Csepel Szerszamgepgyarto Korlatolt Felelossegu Tarsasag
CALIBRE SOL KORLÁTOLT FELELOSSEGU TARSASAG
Csepeli Szerszamedzo Korlatolt Felelossegu Tarsasag
HCL Lorinci Femmegmunkalo Kft
Příležitost vycestovat na pracovní stáž do Maďarska dostalo 20 nejúspěšnějších žáků 3. a 4. ročníků naší školy – Zengrovky, kteří ji plně využili. Vycestovali žáci oboru Strojírenství i žáci oboru Ekonomika a podnikání. Účastníci stáže byli ubytování v centru Budapešti, ze kterého měli ideální dopravní spojení jak do podniků a firem, ve kterých probíhala pracovní stáž, tak za kulturou. S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže spokojenost. Pracovní doba probíhala nejčastěji od 8:00 do 13:00 hodin. Odpolední a večerní volný čas žáci trávili společně nebo individuálně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, výletem po Dunaji anebo návštěvou budapešťských lázní, klubů, podniků, barů, obchůdků či obchodních center a dalších zajímavých míst v centru města a jeho okolí. O víkendu zajistil pro účastníky stáže náš spoluorganizátor, kterým byla maďarská společnost M.E.M.O., návštěvu historického muzea House of Terror a Technického koutu v Budapešti, kde mohli účastníci zhlédnout zajímavé technické objevy a pokusy.

Cílem projektu SPŠ Vítkovice v Maďarsku bylo podpořit a ocenit naše úspěšně studující žáky a zájemce z jejich řad, možností jim vycestovat do zahraničí na odbornou pracovní stáž. Rozhodli jsme se využít nabídky spřátelené organizace M.E.M.O., která jim nabídla a zajistila pracovní stáž v Budapešti, kde by si mohli osvojit své znalosti, vědomosti, schopnosti a dovednosti nabyté nejen při studiu na škole a ze své praxe v regionálních podnicích, ale především aplikovat tyto znalosti a dovednosti v zahraničních společnostech formou odborné praxe. Strategicky tak zlepšit zejména své odborné dovednosti, vytvořit si nová partnerství k další spolupráci s organizacemi z ostatních zemí za účelem dosažení nových inovativních nebo osvědčení si stávajících postupů. Podpořit a zvýšit svůj profesionální a osobnostní rozvoj, zaměstnatelnost, inovovat svůj pohled na pracovní trh v zahraničí, zkvalitnit svůj přístup k sebevzdělávání a vzdělávání obecně. Účastníci mobility si rovněž zdokonalili znalosti cizích jazyků (zejména angličtiny), zvýšili si povědomí o místní maďarské kultuře, zapojili se do sítě mezinárodních kontaktů a získali povědomí a smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Přínosem pro účastníky a organizátory stáže bylo tak jejich zapojení do mezinárodních aktivit, širší společenský rozhled, navázání nových kontaktů na bázi osobní i profesionální, zvýšení jejich manažerských schopností, zlepšení možnosti přípravy, řízení, monitorování projektů apod.

Přínosem pro naši organizaci (školu) byla výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, zdokonalení se v metodách řízení, vytvoření přitažlivějšího spektra možností, které můžeme jakožto škola nabídnout žákům potažmo zaměstnancům. Škola si zapojením se do této mobility rozšířila možnosti formálního a neformálního vzdělávání osob, zvýšila svoji přitažlivost pro současné i budoucí žáky a posílila mezinárodní rozměr organizace. Rozšířila prostupnost mezi vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce. Uskutečněný projekt umožnil účastníkům stáže uznání dovedností získaných během zahraničního pobytu, nejen ve škole, ale získáním certifikátu o absolvování zahraniční pracovní odborné stáže (Europass) také rozšířil jejich možnosti využití této zkušenosti v jejich následném uplatnění na trhu práce.

Škola využila při podávání projektu systému vzdělávání ECVET, což je evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Základními kameny systému ECVET jsou jednotky učení, které popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si účastník stáže při jejím uskutečnění osvojí. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení účastníka stáže. Za poradenství v oblasti ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET, jejímiž hlavními aktivitami jsou konzultační služby, podpora a poradenství cílovým skupinám, praktická doporučení pro vytváření jednotek výsledků učení, spolupráce s Koordinačním centrem pro ECVET, Europass, mezinárodní spolupráce, síťování, výměna zkušeností aj.

Fotogalerie z odborné třítýdenní pracovní stáže našich žáků v Maďarsku