Informace o projektu

Reg.č. projektu: CZ.1.10/2.1.00/33.01691
Číslo operačního programu: CZ.1.10
Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo prioritní osy: 10.2
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Číslo oblasti podpory: 10.2.1
Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb
Číslo podoblasti podpory: 10.2.1.1
Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo výzvy: 33
Název výzvy: Výzva č. 2.1-33 Modernizace výuky technických a přírodovědných předmětů ve středních školách

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 331 699,00
Datum zahájení projektu: 03.10.2013 Datum ukončení projektu: 31.03.2015

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím modernizace ICT vybavení na SPŠ Ostrava-Vítkovice podpořit rozvoj školy a zvýšit její prestiž a zajistit stabilní příliv žáků s odpovídajícími studijními předpoklady, jimž bude následně poskytnuto vzdělání vycházející z aktuálních vzdělávacích trendů a požadavků na trhu práce s důrazem na vyšší využití ICT a moderních technologií z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu při výuce odborných předmětů i v praxi.
Předmětem realizace projektu “Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava – Vítkovice” je:
a)pořízení a implementace nového serverového a síťového vybavení pro zkvalitnění odborné výuky technických předmětů (lepší využití výukového SW a zapojení CNC strojů do datové sítě),
b)pořízení nové kvalitní 3D tiskárny zajišťující zkvalitnění odborné výuky.

Logo EU a ROP