I. Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro kokurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Nazev prioritni osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Nazev oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:

Nazev podoblasti podpory:

Číslo výzvy: 2

Nazev vyzvy: Moravskoslezsky kraj – 2. kolo vyzvy pro GP – oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

Kód pripritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

Nazev projektu: SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku

Zkrácený název projektu: SPŠ Vítkovice – moderní škola

Název projektu anglicky: SPŠ Vitkovice – modern school for modern education

Předpokládané datum zahájaní projektu: 1. 11. 2009

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2011

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 20

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 083 709,00 Kč

II. Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity procesu vzdělávání žáků SPŠ Vítkovice v jazykových, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech prostřednictvím zavádění nových vyučovacích metod ve výuce. Inovativní výukové metody budou stavět na větším využívání prvků interaktivity ve výuce – využívání ICT technologií a interaktivních pomůcek ve výuce a na aktivitách vhodně doplňujících teoretickou výuku a podporujících praktické využití získaných znalostí žáky – jazykové výjezdy, specializované exkurze.

III. Klíčové aktivity

Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

01
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:


V rámci aktivity budou připraveny nové výukové materiály s cílem podpory moderních formě výuky a rozvoje žáků SPŠ-Vítkovice v cizích jazycích s důrazem na uplatnitelnost v praxi (schopnost komunikovat, aktivní profesní využití).

V současnosti jsou při výuce běžně využívány učebnice, které kladou důraz pouze na teoretickou výuku gramatiky a rozvoj slovní zásoby.

V rámci nově vytvořených podpůrných materiálů bude kladen důraz na:

  • větší interaktivitu výuky (zážitkové učení)
  • aplikaci jazykových znalostí pro praktické využití, včetně odborného jazyka

Pro výuku budou připraveny nové výukové materiály s důrazem na interaktivitu výuky a větší využívání ICT a multimediálních prostředků ve výuce. Pro podoporu interaktivní výuky bude z rozpočtu projektu vybavena nová multimediální jazyková učebna (využívaná všemi třídami cca 1x týdně).

V souladu s tímto modelem výuky budou koncipovány také nové výukové podpůrné materiály, které pokryjí celkem 319 hodin ročně výuky anglického resp. německého jazyka ve všech 4 ročnících. Z výukových metod bude při výuce kladen důraz na aktivní učení, na komunikace pedagogů a žáků a na týmovou práci.

Vývojové práce budou probíhat v období 12/2009 – 08/2010, od počátku nového školního roku 2010/2011 bude zahájena ověřovací fáze ve výuce (úpravy a doladění materiálů, feedback). Na závěr tohoto školního roku bude provedeno dotazníkové šetření mezi všemi žáky školy s cílem dalšího vyladění navržených metod a postupů a adaptace pro zavedení do běžné výuky ve škole.

Nedílnou součástí aktivity rozvoje výuky cizích jazyků je také organizace zahraničních výjezdů pro žáky spojených s intenzivní výukou cizích jazyků. V rámci projektu proběhnou 2 výjezdy do Velké Británie (75 žáků) a 1 výjezd do Německa (25 žáků), přičemž těmto žákům bude pobyt nabídnut za zvýhodněnou cenu, kdy cca 50% ceny bude hrazeno z projektu a zbytek bude doplácen samotným žákem. Finanční spoluúčast má zde především motivační význam.

Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

02
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – rozvoj a implementace nových výukových modulů do všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude zpracován soubor 233 nových výukových a studijních textů členěných do modulů pokrývající 22 odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, které budou mít žáci volně ke stažení na internetových stránkách školy.

Tyto vytvořené materiály budou mít podpůrnou roli při výuce (omezení přepisování textů) a umožní tak rozšířit při výuce prostor pro rozvoj nových vyučovacích forem – širší využívání vypočtení a organizační techniky (podpůrné multimediální texty a materiály), zážitkových forem vzdělávání (přímá vazba učebních textů na exkurze v podnicích a navazující organizace min. 10 exkurzí) a obecně větší interaktivita výuky (větší prostor pro aplikaci teoretických znalostí v praxi – odborné pokusy a pomůcky) s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Pro dosažení výše uvedené formy budou v rámci projektu vytvořeny výukové příručky pro žáky dostupné přes webové rozhraní. Tyto příručky budou zpracovány do jednotlivých tématických částí s možností “vepisování” poznámek přímo k vyučovaným tématům. Vývojové práce povedou odborní garanti vybraní v rámci jednotlivých odborných celků, kteří budou koordinovat zpracování a podkladů v minitýmech.

Jako podpůrný prostředek k těmto materiálům budou připraveny další podpůrné výukové materiály umožňující větší interaktivitu výuky a využívání ICT (prezentace, výukové materiály pro interaktivní tabule, schémata, fotografie a pod.). Bude zřízena “interaktivní učebna” a vybavena pomůckami k výuce a knihovnou odborné literatury.

Důraz při výuce bude kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků (včetně využití mezipředmětových vazeb) – samostatnost, aktivní přístup, práce v týmu, práce s informacemi, prezentace, argumentace apod.


Interaktivitu výuky podpoří také exkurze úzce navazující na vytvořené výukové příručky (min. 10 tématických exkurzí rozšiřující výuku odborných předmětů).

Harmonogram a zajištění zpětné vazby je shodný s klíčovou aktivitou č.1 (ověření ve výuce a dotaz. šetření).

Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

03
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí – podpůrné aktivity

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Pro podporu dvou výše uvedených aktivit je nezbytné změnit a rozvíjet také postoje a doplnit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti moderních pedagogických metod a forem výuky. v Projektu se uskuteční min. 4 dvoudenní workshopy vždy pro skupinu zapojených pedagogických pracovníků (jazykové,odborné a všeobecně vzdělávací předměty) podílejících se na realizaci projektu (každý pedagogický pracovník se zúčastní 2 workshopů – 2 skupiny po 18 účastnících).

Bude se jednat o výjezdní akce (realizace mimo pracoviště s noclehem), kdy požadavkem na dané ubytovací zařízení bude také odpovídající vybavení školících prostor vhodné k realizaci vzdělávací akce (prezentační didaktická technika). Jednotlivé akce se uskuteční 2x na počátku projektu (cca leden 2010), a následně 2x před zahájením ověřovací fáze (tzn. srpen/září 2010).

  • Tématicky budou jednotlivé workshopy zaměřeny dle potřeb jednotlivých skupin na:
  • rozvoj pedagogických metod, nových forem výuky s důrazem na rozvoj kompetencí žáků
    efektivnější využívání ICT prostředků a multimédií při výuce

IV. Výstupy projektu

V rámci projektu bylo vytvořeno a ověřeno celkem 337 elektronických materiálů do 25 předmětů. Zejména jde o výukové texty, řešené příklady, sbírky úloh, ale také animace. Počet vytvořených elektronických materiálů pro jednotlivé předměty je uveden v přiložené tabulce. Materiály jsou umístěny na webových stránkách projektu a studenti si je mohou stáhnout zdarma. Kompletní sada materiálů je ale přístupná jen podporovaným osobám, tedy studentům školy, kteří obdrží při nástupu studia přístupové údaje. Na webových stránkách je pro veřejnost zpřístupněna jen část – ukázky. Při výuce pak vyučující mohou využít vypracované materiály pro samotný výklad, procvičení a ověření znalostí. Každá kmenová učebna je vybavena projekční technikou a tak je možno vypracované výukové materiály promítnout a pracovat s nimi.

V projektu bylo počítáno se třemi klíčovými aktivitami.

V klíčové aktivitě č.1, která se zabývala jazykovým vzděláváním, bylo vytvořeno a ověřeno celkem 44 vzdělávacích materiálů. Mimo to se žáci zúčastnili výjezdů do zahraničí, které byly spojeny s výukou jazyků. Byla vybudována jazyková laboratoř a pořízeny výukové pomůcky do cizích jazyků. Někteří tvůrci textů – učitelé byli vybaveni pro svou práci notebookem.

V klíčové aktivitě č.2, která se především zabývala tvorbou vzdělávacích elektronických materiálů do ostatních předmětů bylo vytvořeno a ověřeno celkem 293 textů, sbírek a animací. Studenti vyjeli na exkurze, bylo nakoupeno mnoho učebních pomůcek a opět někteří tvůrci textů obdrželi pro svou práci notebook.

Klíčová aktivita č.3 byla zaměřena na tvůrce vzdělávacích materiálů. Ve dvou workshopech byli vyučující – tvůrci vzdělávání v dovednostech, které použili při tvorbě dokumentů a při samotné výuce. Jednalo se především o dovednosti ve zvládání obtížných výukových situací, v dovednostech pro zvládání stresu a také v dovednostech vedoucích k ICT gramotnosti.

Na závěr je potřeba sdělit, že všechny vytvořené materiály, všechny nabyté vědomosti a dovednosti budou moci jak žáci, tak pedagogové využívat řadu let v rámci udržitelnosti projektu. V současné době pracujeme na dalším projektu, který mimo jiné rozšíří nabídku vzdělávacích textů. Je potřeba sdělit, že na naší škole se učí bezmála 1000 vyučovacích hodin týdně. Je zřejmé, že pokrytí kompletní výuky elektronickými texty není jednoduchou záležitostí. Je to dlouhodobá práce, která vyžaduje nejen neustálou tvorbu nových materiálů, ale také neustálou korekturu a obnovu stávajících elektronických textů, sbírek, animací apod.