Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

OKAP

Registrační číslo projektu:

Realizace:

Rozpočet:

Podporované oblasti:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

7/2021–11/2023

450 mil. Kč

odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.

  • Realizátory 70 typů aktivit bude MSK a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce
  • Bude vybudováno a dovybaveno celkem 128 odborných učeben, laboratoří, dílen
  • Kromě partnerů bude přímo zapojeno 162 zaměstnavatelů a 257 škol
  • Předpokládáme zapojení 21 000 dětí, žáků a studentů (VOŠ i VŠ) a 6 500 pedagogických pracovníků škol

 

Identifikační údaje partnera

Název partnera:

Oficiální adresa:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Zengrova 1, 70300 Ostrava – Vítkovice

000602141 

CZ000602141 – nejsme plátci DPH

Mgr. Tomáš Řežáb

Podporované aktivity

Odborné aktivity 

Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen

Vzdělávání pedagogických pracovníků a akcentem na osobnostní a profesní rozvoj

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků

Centra profesní přípravy

Učitel ve firmě

Žák ve firmě

Firma ve škole

Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků

Podpora efektivních forem vzdělávání

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Kód KA

O1

O2

O3

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

Karierové aktivity

Vzdělávání pedagogů ke kariérovému poradenství (včetně VP/KP)

Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání (včetně VP/KP)

Motivační workshopy pro žáky 1. ročníků SŠ

Podpora kapacit KP v MSK – metodická podpora, výměny zkušeností, rozvoj

Personální podpora – školní kariérový poradce

Kód KA

K2

K3

K4

K6

K9

Polytechnické aktivity

Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří

Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli

Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze

Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

Kód KA

P3

P4

P5

P6

Jazykové aktivity

Mezinárodní spolupráce škol – eTwinning

Prezentiáda

Den ve firmách

Kroužky cizího jazyka

Šablony ve výuce cizích jazyků

Kód KA

J1

J2

J3

J4

J6

Gramotností aktivity

Kroužek na podporu matematické gramotnosti

Kroužek na podporu čtenářské gramotnosti

Výjezd žáků ke kroužkům – Po stopách J. A. Komenského

Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Kód KA

G1

G1

G1

G2

Logo projektu OKAP