Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Složení školské rady

Předseda školské rady:

Ing. Andrea Modrovská

Členové školské rady:

Ing. Irena Biroščáková 

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Hana Kučová

Aleš Křižák

Ing. Tomáš Telúch

Jednací řád

Zápisy z jednání