Obecné informace o projektu

Program Erasmus+ Klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců Aktivita KA102 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě Rok výzvy 2020 Výběrové kolo 1 Začátek projektu 01/11/2020 Konec projektu 31/10/2022 Délka projektu (počet měsíců) 24 (původní termín 12 měsíců prodloužen z důvodu celosvětové pandemie Covid 19)

Národní agentura

Národní agentura CZ01 – Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International Cooperation in Education, jejímž hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

Údaje o projektu

Číslo smlouvy: 2020-1-CZ01-KA102-077322 Název projektu: Odborné zkušenosti v Milánu a Budapešti

Údaje o organizaci příjemce grantu

ID organizace: E10118781

PIC kód: E10118781

Oficiální název organizace Stredni prumyslova skola, Ostrava-Vitkovice, prispevkova organizace

Název organizace (Obchodní jméno) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Realizace projektu

Naše škola se v roce 2020 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie známého pod názvem ERASMUS+.

Program ERASMUS+ podporuje spolupráci a mobilitu osob ve všech oblastech vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí. Program má za cíl zvýšit kvalitu, přiměřenost kvalifikaci a dovednosti ve vzdělávání s možností výjezdu účastníků projektů do zahraničí. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, mladí lidé, dobrovolníci i jiní pracovníci s mládeží či odborní pracovníci a zástupci organizací působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Program poskytuje finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních i regionálních úřadů a nevládních organizací, stejně tak na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání účastníků schválených projektů v tomto programu, podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Naše škola podala v rámci programu Erasmus+ k české národní agentuře (Dům zahraniční spolupráce) projekt číslo 2020-1-CZ01-KA102-077322 nazvaný Odborné zkušenosti v Miláně a Budapešti, který spadá pod klíčovou akci KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tato klíčová akce podporuje mobility osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v těchto organizacích či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Z důvodu celosvětové pandemie nemoci Covid 19, byla realizace projektu posunuta z původních 12 měsíců o dalších 12 měsíců, takže se projekt uskutečnil až na přelomu května a června 2022, v souladu s žádostí o změnu podanou k DZS. V rámci projektu mobility naše škola uskutečnila mezinárodní výjezd žáků na odbornou pracovní stáž do maďarského hlavního města Budapešti, místo původně plánované pracovní stáže ve dvou destinacích: Miláno a Budapešť.

Třítýdenní odborné pracovní stáže v Budapešti se účastnilo 29 žáků školy v termínu od 29. 5. 2022 do 18. 6. 2022 v několika průmyslových podnicích, organizacích a dále firmách poskytujících odborné služby. Jednalo se o tyto organizace:

Csepeli Szerszámedzö,

Landy, Gamma Zrt.,

NCT,

Peterka and Partners,

CEZ,

DWS Digital.

Možnost vycestovat na odbornou pracovní stáž do Maďarska dostalo 29 nejúspěšnějších žáků a zájemců z řad žáků 3. ročníků naší školy – Zengrovky, kteří ji plně využili. Účastnili se žáci oborů Strojírenství, Mechanik seřizovač a Ekonomika a podnikání. Ubytováni byli v centru Budapešti, ze kterého měli ideální dopravní spojení do podniků a firem, ve kterých stáž probíhala. Stejně tak měli přímou možnost seznámit se blíže s maďarskou kulturou, tradicemi. S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže maximální spokojenost. Pracovní doba probíhala v různých intervalech dle konkrétního zaměstnavatele od 7:00 do 16:00 hodin. Odpolední a večerní volný čas žáci trávili společně nebo individuálně a naplnili jej převážně prohlídkami města, jeho pamětihodností, výletem po Dunaji anebo návštěvou budapešťských lázní, kaváren, obchůdků či obchodních center a dalších zajímavých míst v centru města a jeho blízkém okolí. O víkendu účastníci stáze navštívili zoologickou zahradu v Budapešti a vodní park Aquaworld.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit a zároveň ocenit naše úspěšně studující žáky a zájemce z jejich řad, umožnit jim realizovat v zahraničí odbornou pracovní stáž v rámci jejich povinné souvislé odborné praxe, která je součástí učebních plánů žáků 3. ročníku školy. Na pracovní stáži si tak mohli osvojit a doplnit své dosavadní znalosti, vědomosti, schopnosti a dovednosti, nabyté nejen při studiu na škole a z praxe v regionálních podnicích, ale především aplikovat tyto znalosti a dovednosti v zahraničních společnostech. Své poznatky pak prohloubit, ověřit, rozšířit a inovovat. Strategicky zlepšit zejména své odborné dovednosti, zapojit se do procesů, ke kterým by se ve školním prostředí nedostali, vytvořit si nová partnerství na bázi osobní i profesionální k případné další spolupráci s organizacemi z ostatních zemí. Poznat firemní filosofie, kultury, mentality, které zvyšují možnosti uplatnění na pracovním trhu. Podpořit a zvýšit svůj profesionální a osobnostní rozvoj, zaměstnatelnost, aktualizovat svůj pohled na pracovní trh v zahraničí, zkvalitnit svůj přístup k sebevzdělávání a vzdělávání obecně. Účastníci mobility si rovněž zdokonalili znalosti cizích jazyků (zejména angličtiny), zvýšili si povědomí o místní maďarské kultuře, zapojili se do sítě mezinárodních kontaktů a získali povědomí a smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. Je nutné si uvědomit, že v rámci světové ekonomiky tvoří země EU úzce provázané hospodářské společenství. Absolvovaná stáž byla pro účastníky zdrojem inspirace pro rozvoj učebních materiálů používaných ve škole.

Přínosem pro účastníky a organizátory stáže bylo tak jejich zapojení do mezinárodních aktivit, širší společenský rozhled, zvýšení jejich manažerských schopností, zlepšení možnosti přípravy, řízení, monitorování projektů apod.

Přínosem pro naši organizaci (školu) byla výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, zdokonalit se v metodách řízení, vytvořit atraktivnější spektrum možností vzdělávání, které můžeme jakožto škola nabídnout žákům, resp. zaměstnancům. Cílem školy v oblasti evropské mobility a spolupráce pak bylo snížení hrozby nezaměstnanosti absolventů školy a vyšší schopnost jejich uplatnitelnosti na republikovém a evropském trhu práce. Doprovodným učitelům pak nabídnout možnosti, jakým směrem aktualizovat učební osnovy a plány používané na naší škole a rozvíjet jejich kompetence např. o kariérové poradenství. Škola si zapojením se do této mobility rozšířila způsoby formálního a neformálního vzdělávání osob, zvýšila svoji přitažlivost pro současné i budoucí žáky a posílila mezinárodní rozměr organizace. Rozšířila prostupnost mezi vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce. Uskutečněný projekt umožnil účastníkům stáže uznání dovedností získaných během zahraničního pobytu, nejen ve škole, ale získáním certifikátu o absolvování zahraniční pracovní odborné stáže (Europass) také rozšířil jejich možnosti využití této zkušenosti v jejich následném uplatnění na trhu práce.

Škola využila při podávání projektu systému vzdělávání ECVET, což je evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí.

Fotogalerie z odborné pracovní stáže

Tour of Europe

V průběhu čtvrtka 13. 10. 2022 se naši žáci měli možnost seznámit s programem Erasmus+ a jeho možnostmi. Zároveň se setkali s účastníky mobility do Maďarska, kteří jim popsali své zážitky a zkušenosti a ochotně odpovídali na jejich dotazy. Na památku si odnesli i drobné suvenýry zajištěné národní agenturou DZS. 

Prezentace s akce