STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 11. 10. 2018
 1. Datum a místo konání: 11.10.2018, zasedací místnost školy
 2. Prezence:
  1. Přítomni: Biroščáková, Hýža, Jakubišinová, Dlabal
  2. Omluveni: Modrovská, Gogela
  3. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
 3. Program:
  1. Vyjádření k návrhům změn ve školních vzdělávacích programech.
  2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy.
  3. Schválení školního řádu.
  4. Schválení návrhu stipendijního řádu.
  5. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  6. Projednání návrhu rozpočtu školy na další rok.
  7. Projednání investičních záměrů.
  8. Ostatní – diskuze.
 4. Záznam z obsahu jednání:
  Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o obsahu jednotlivých bodů programu.
  Dále představil nového člena školské rady Bc. Radanu Jakubišinovou, která byla zvolena v říjnu 2018.
  Ad 3.1 Ředitel školy představil změny v ŠVP s ohledem na nový školní rok a RVP.
  Ad 3.2 Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy a
  všichni zúčastnění k ní zaujali kladné stanovisko.
  Ad 3.3 Všem členům školské rady byl předložen školní řád a všichni zúčastnění
  vyjádřili kladné stanovisko.
  Ad 3.4 Všichni členové byli seznámeni se stipendijním řádem, stipendijní řád byl
  všemi členy jednomyslně přijat.
  Ad 3.5 Rada školy byla seznámena s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, ke
  kterému všichni zúčastnění zaujali kladné stanovisko.
  Ad 3.6 Ředitel školy seznámil s návrhem rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem
  jednoznačně souhlasila.
  Ad 3.7 Ředitel školy představil probíhající i budoucí investiční záměry školy, které se týkají celkové revitalizace školy, modernizace školy či vytvoření nových odborných učeben.
  Ad 3.8 Diskuze
  – Ředitel školy informoval o projektech, které v současné době probíhají na škole a
  o projektech, jejichž podání se připravuje.
  – Ředitel školy informoval o spolupráci s odbornými firmami.
  – Proběhla diskuze ke kvalitě stravy ve školní jídelně s ohledem na nové možné
  alternativy.
  – Proběhla diskuze na téma budoucí opravy střechy a návrhy možných vhodných
  materiálů.

V Ostravě dne 11. 10. 2018
Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská
Předseda školské rady