STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13.3.2019
 1. Datum a místo konání: 13. 3. 2019, zasedací místnost školy
 2. Prezence:
  1. Přítomni: Biroščáková, Jakubišinová, Hýža, Modrovská, Dlabal
  2. Omluveni: Gogela
  3. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
 3. Program jednání:
  1. Schválení programu
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Schválení výroční zprávy
  4. Projednání návrhu rozpočtu
  5. Projednání inspekční zprávy
  6. Projednání investičních záměrů
  7. Ostatní – diskuze
 4. Záznam z obsahu jednání:
  Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o obsahu jednotlivých bodů programu.
  Ad 3.1) Navržený program byl všemi přítomnými členy schválen.
  Ad 3.2) V předchozím období nebyly zadány žádné úkoly.
  Ad 3.3) Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy a všichni zúčastnění k ní zaujali kladné stanovisko.
  Ad 3.4) Ředitel školy seznámil s návrhem rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem jednoznačně souhlasila.
  Ad 3.5) Ředitel školy informoval o výsledcích inspekční zprávy, která byla s kladným závěrem. Rada školy byla s výsledkem spokojena, bez připomínek.
  Ad 3.6) Ředitel školy představil probíhající i budoucí investiční záměry školy, které se týkají celkové revitalizace školy, opravy chodeb a modernizace školy či vytvoření nových odborných učeben.
  Ad 3.7) Ostatní – diskuze
  Ředitel školy informoval o rozsáhlé projektové činnosti – OKAP, Bezbariérová Zengrovka, projekty s podporou města Ostravy, tvorba učeben – Virtuální realita, učebna přírodovědných předmětů a o rekonstrukci dílenské části školy.

V Ostravě dne 13. 3. 2019
Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská
Předseda školské rady