STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY dne 11.10.2019
 1. Datum a místo konání: 11.10.2019, zasedací místnost školy
 2. Prezence:
  1. Přítomni: Biroščáková, Dlabal, Gogela, Jakubišinová, Modrovská, Šikulová
  2. Omluveni: 0
  3. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
 3. Program:
  1. Vyjádření k návrhům změn ve školních vzdělávacích programech.
  2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy.
  3. Schválení školního řádu.
  4. Schválení návrhu stipendijního řádu.
  5. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  6. Projednání návrhu rozpočtu školy na další rok.
  7. Projednání investičních záměrů.
  8. Ostatní – diskuze.
 4. Záznam z obsahu jednání:
  Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o obsahu jednotlivých bodů programu.
  Novým členem školské rady se stala Mgr. Ivana Šikulová, která byla zvolena v září 2019.
  Ad 3.1 Ředitel školy představil ŠVP s ohledem na nový školní rok. Rada školy s obsahem jednoznačně souhlasila.
  Ad 3.2 Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy a všichni zúčastnění k ní zaujali kladné stanovisko.
  Ad 3.3 Členům školské rady byl předložen školní řád a všichni zúčastnění vyjádřili kladné stanovisko.
  Ad 3.4 Všichni členové byli seznámeni se stipendijním řádem, s jeho obsahem všichni členové souhlasili a byl jednomyslně schválen.
  Ad 3.5 Rada školy byla seznámena s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, ke kterému všichni zúčastnění zaujali kladné stanovisko.
  Ad 3.6 Ředitel školy seznámil s návrhem rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem jednoznačně souhlasila.
  Ad 3.7 Ředitel školy představil probíhající i budoucí investiční záměry školy.
  Ad 3.8 Diskuze
  – Ředitel školy uvedl informace o investičních projektech posledního období, které se týkaly převážně revitalizace školy a modernizace školy.
  – Informoval o spolupráci s odbornými firmami v regionu.
  – Rovněž informoval o rozsáhlé projektové činnosti – projekty OKAP, Bezbariérová Zengrovka, projekty s podporou města Ostravy, aj.

V Ostravě dne 11. 10. 2019
Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská
Předseda školské rady