STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 11. 3. 2020
 1. Datum a místo konání: 11. 3. 2020, ředitelna školy
 2. Prezence:
  1. Přítomni: Biroščáková, Dlabal, Gogela, Jakubišinová, Modrovská
  2. Omluveni: Šikulová
  3. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
 3. Program jednání:
  1. Schválení programu
  2. Schválení výroční zprávy za rok 2019
  3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
  4. Ostatní – diskuze
 4. Záznam z obsahu jednání:
  Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o obsahu jednotlivých bodů programu.
  Ad 3.1) Navržený program byl všemi přítomnými členy schválen.
  Ad 3.2) Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy a všichni zúčastnění výroční zprávu jednomyslně schválili.
  Ad 3.3) Ředitel školy seznámil s návrhem rozpočtu na příští rok. Rada s uvedeným návrhem souhlasila.
  Ad 3.4) Ostatní – diskuze
  Ředitel školy informoval o rozsáhlé probíhající projektové činnosti – OKAP, Šablony II, Yes, I do, eTwining, Erasmus+, projekty s podporou města Ostravy, projekt na podporu rekonstrukce dílenské části školy, aj.
  Ředitel školy informoval o počtech podaných přihlášek na SPŠ.
  Ředitel školy a předseda školské rady poděkovali p. Dlabalovi a p. Gogelovi za činnost v radě školy s ohledem končící funkční období.

V Ostravě dne 11.3.2020
Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská
Předseda školské rady