Kód a název oboru vzdělání:

63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Studijní obor je vhodný pro děvčata i pro chlapce. Jelikož nabízí nejen ekonomické znalosti, ale také dva cizí jazyky (anglický a německý) a všeobecné základy strojírenských technických předmětů, je o absolventy zájem i ze strany nově vznikajících zahraničních firem.

V ekonomických předmětech získávají žáci znalosti z oblasti managementu, marketingu, účetnictví, ekonomiky, techniky administrativy, obchodní korespondence aj. Učí se orientovat v problematice finanční gramotnosti, v oblasti platné legislativy, daňových předpisů, pracovněprávních vztahů apod. Mezi dovednosti absolventa patří také psaní všemi deseti, vedení účetnictví, zajišťování personální a administrativní agendy. V počítačových učebnách se učí pracovat s programy pro zpracování daňové evidence a účetnictví.

Obor poskytuje základní znalosti v oblasti technické dokumentace, strojírenství a základů výroby. Pozornost je věnována výuce počítačových programů, ve kterých se žáci učí tvořit a upravovat texty, tabulky, grafy, technickou dokumentaci, prezentace, kreslit technické výkresy v programu AutoCAD a v programu Inventor modelovat ve 3D. Žáci, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se může uplatnit zejména v různých managerských funkcích, např. jako účetní, ekonom, finanční referent, nákupčí, asistent, specialista dodavatelské kvality, controller, projektový a office manažer, specialista zákaznických procesů, asistent, referent, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník v oblasti reklamy a marketingu a v dalších administrativně ekonomických pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění na pozicích středního managementu – funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech. Také se může uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Každý absolvent je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách; zpravidla studují ekonomický, technický, ekologický, ale i pedagogický obor.

Učební plán:

P.Č.

Název předmětu

Ročník

Součet

1.

2.

3.

4.

1.

Český jazyk a literatura

3

3

4

3

13

2.

Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)

3

3

3

4

13

3.

Cizí jazyk 2 (Německý jazyk)

2

2

2

2

8

4.

Odborný anglický jazyk

0

1

1

0

2

5.

Dějepis

2

0

0

0

2

6.

Občanská nauka

1

1

1

0

3

7.

Matematika

4

4

3

3

14

8.

Fyzika

2

2

0

0

4

9.

Chemie

1

0

0

0

1

10.

Základy ekologie

1

0

0

0

1

11.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

12.

Hospodářský zeměpis

2

0

0

0

2

13.

Informační a komunikační technologie

0

0

2

2

4

14.

Ekonomika

3

2

2

2

9

15.

Účetnictví

2

2

2

2

8

16.

Technika administrativy

2

2

0

0

4

17.

Obchodní korespondence

0

0

2

0

2

18.

Právní nauka

0

0

0

2

2

19.

Technické kreslení

2

2

0

0

4

20.

Strojírenství

0

2

2

2

6

21.

Základy výroby

0

2

2

2

6

22.

Komunikativní  dovednosti

0

0

0

2

2

23.

Marketing

0

2

0

0

2

24.

Management

0

0

2

3

5

25.

Praxe

0

2

2

2

6

 

Součet

32

34

32

33

131