Kód a název oboru vzdělání:

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách školy pod odkazem Kompletní ŠVP.

Výuka je koncipována na základě nejmodernějších požadavků získaných od zaměstnavatelů. Škola je vybavena 6 kolaborativními roboty, učebnou pneumatiky a hydrauliky, vybavení umožňuje programovat PLC obvody. Žáci získají základní dovednosti z elektrotechniky a automatizace, řízení a programování robotů. Dále porozumí konstrukci, výrobě a provozu strojních mechanismů, naučí se číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie, provádět technická měření a zkoušky. V rámci výuky absolvují zámečnický výcvik, naučí se svařovat, pracovat na soustruhu, frézce, programovat CNC obráběcí centra, programovat, obsluhovat a seřizovat kolaborativní roboty. Získané znalosti si ověří v laboratořích, odborných učebnách a dílnách. Kvalitní teoretická výuka je v souladu se silným praktickým zázemím.

Robotika je zaměřena na programování CNC strojů společně s manipulátory – roboty a automatickou obsluhou těchto strojů a zařízení, na prostorové modelování a vizualizace, na programování číslicově řízených strojů CNC (CAD/CAM/CAE). Žáci mohou získat celosvětově platné certifikáty společnosti Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD.

Studium umožní žákům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit si tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat v cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, ochota učit se, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, komunikační schopnosti, nést odpovědnost atd.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je schopen realizovat se v programech Průmyslu 4.0, navrhovat, programovat, obsluhovat a udržovat robotická pracoviště. Absolventi nalézají uplatnění ve strojírenství, automobilním, potravinářském, leteckém průmyslu, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, obchodu aj. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Absolventi mohou být zaměstnáni na pracovních pozicích jako je konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, programátor a obsluha CNC strojů a robotů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu aj. Absolvent je připraven ke studiu na převážně technických vysokých školách.

Učební plán:

P.Č.

Název předmětu

Ročník

Součet

1.

2.

3.

4.

1.

Český jazyk a literatura

3

3

4

3

13

2.

Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)

3

3

3

4

13

3.

Cizí jazyk 2 (Německý jazyk/Ruský jazyk)

2

0

0

0

2

4.

Odborný cizí jazyk

0

1

1

0

2

5.

Dějepis

2

0

0

0

2

6.

Občanská nauka

1

1

1

0

3

7.

Matematika

4

4

3

3

14

8.

Fyzika

2

0

0

2

4

9.

Chemie

1

0

0

0

1

10.

Základy ekologie

1

0

0

0

1

11.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

12.

Informační a komunikační technologie

2

2

2

1

7

13.

Ekonomika

0

0

1

2

3

14.

Technické kreslení

3

3

0

0

6

15.

Mechanika

3

3

2

0

8

16.

Stavba a provoz strojů

0

3

3

6

12

17.

Strojírenská technologie

2

3

4

3

12

18.

Konstruování v CAD

0

0

0

2

2

19.

Kontrola a měření

0

0

2

0

2

20.

Praxe

0

3

3

3

9

21.

Hydraulika a pneumatika

0

0

2

0

2

22.

Robotika

0

0

0

2

2

23.

Elektrotechnika

2

0

0

0

2

24.

Mikroprocesorová technika

0

2

0

0

2

 

Součet

33

33

33

33

132

25.

Nepovinný předmět – Cizí jazyk 2

0

2

0

0

2

 

Součet s nepovinným předmětem

33

35

33

33

134