Kód a název oboru vzdělání:

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Vzdělávání v oboru strojírenství směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání, návyky potřebné pro praxi.

Žáci porozumí konstrukci, výrobě a provozu částí a mechanizmů strojů. Naučí se číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie, provádět technická měření a zkoušky, seznámí se také se základy souvisejících oborů elektrotechniky a automatizace. Při studiu budou využívat moderních prostředků výpočetní techniky. Získané znalosti si prakticky ověří v laboratořích, odborných učebnách a dílnách.

Studium vyžaduje kladný vztah k fyzice, matematice a praktické činnosti.

Výpočetní technika je zaměřena zejména na počítačovou grafiku, prostorové modelování a vizualizace, na programování číslicově řízených strojů CNC (CAD/CAM/CAE). V rámci výuky absolvují zámečnický výcvik, naučí se svařovat, pracovat na soustruhu, frézce, propojit 3D modely s 3D tiskem.

Žácii, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD.

Studium umožní žákům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit si tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikace v mateřském a cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, prezentovat se, ochota učit se, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, porozumět pracovním instrukcím a vykonat je, nést odpovědnost atd.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v automobilních, potravinářských i jiných podnicích regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, elektrotechnickém a obchodním průmyslu aj. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Absolventi mohou být zaměstnáni na pracovních pozicích jako je konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, operátor technických a průmyslových zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, kontrolor jakosti, technik kvality, technický manažer provozu, obchodní technik a další.

Každý absolvent je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství, popř. další, převážně technické obory na technických univerzitách. Řada absolventů pokračuje studiem na různých fakultách VŠ, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha, Ostravské univerzitě aj.

Učební plán:

P.Č.

Název předmětu

Ročník

Součet

1.

2.

3.

4.

1.

Český jazyk a literatura

3

3

4

3

13

2.

Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)

3

3

3

4

13

3.

Cizí jazyk 2 (Německý jazyk/Ruský jazyk)

2

0

0

0

2

4.

Odborný cizí jazyk

0

1

1

0

2

5.

Dějepis

2

0

0

0

2

6.

Občanská nauka

1

1

1

0

3

7.

Matematika

4

4

3

3

14

8.

Fyzika

2

0

0

2

4

9.

Chemie

1

0

0

0

1

10.

Základy ekologie

1

0

0

0

1

11.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

12.

Informační a komunikační technologie

2

2

2

1

7

13.

Ekonomika

0

0

1

2

3

14.

Technické kreslení

3

3

0

0

6

15.

Mechanika

4

3

2

0

9

16.

Stavba a provoz strojů

0

3

3

6

12

17.

Strojírenská technologie

2

3

4

3

12

18.

Konstruování v CAD

0

0

0

2

2

19.

Kontrola a měření

0

0

2

0

2

20.

Praxe

0

3

3

3

9

21.

Počítačem řízené stroje

0

0

2

0

2

22.

Automatizace

0

0

0

2

2

23.

Elektrotechnika

2

0

0

0

2

24.

Mikroprocesorová technika

0

2

0

0

2

 

Součet

34

33

33

33

133

25.

Nepovinný předmět – Cizí jazyk 2

0

2

0

0

2

 

Součet s nepovinným předmětem

34

35

33

33

135