Kód a název oboru vzdělání:

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Studijní obor je vhodný pro technicky zaměřené studenty. Jejich praxe probíhá ve školních dílnách a autoservisech. Ve školních dílnách se studenti učí pod vedením zkušených pedagogů diagnostikovat a odstraňovat jednoduché závady na automobilech. V odborných servisech se setkávají a seznamují se špičkovou diagnostickou technikou a pod vedením zkušených automechaniků řeší vzniklé problémy daného oboru. V rámci výuky praxe mj. absolvují zámečnický výcvik a seznámí se s různými svařovacími technikami.

Úspěšný absolvent studia ovládá odbornou terminologii z oboru, dovede o vzniklých praktických problémech diskutovat a řešit je, v omezené míře diagnostikuje a odstraňuje závady na vozidle.

Studium umožní žákům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat a prezentovat se v mateřském i cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, pracovat v týmu, porozumět pracovním instrukcím a vykonat je, využívat výpočetní techniku, nést odpovědnost za svěřený úkol atd.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, leteckých, potravinářských i jiných podnicích v regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, průmyslu obchodu aj. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Nejčastěji pracují jako servisní poradce, prodejce vozů, přijímací technik, fleet manager, technik v autoservise, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu nebo proškolení), technický pracovník v podnicích na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik.

Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada absolventů pak pokračuje studiem na VŠ dopravního či technického směru, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha aj.

Učební plán:

P.Č.

Název předmětu

Ročník

Součet

1.

2.

3.

4.

1.

Český jazyk a literatura

3

3

4

3

13

2.

Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)

3

3

3

4

13

3.

Cizí jazyk 2 (Německý jazyk/Ruský jazyk)

2

0

0

0

2

4.

Odborný cizí jazyk

0

1

1

0

2

5.

Dějepis

2

0

0

0

2

6.

Občanská nauka

1

1

1

0

3

7.

Matematika

4

4

3

3

14

8.

Fyzika

2

0

0

2

4

9.

Chemie

1

0

0

0

1

10.

Základy ekologie

1

0

0

0

1

11.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

12.

Informační a komunikační technologie

2

2

2

1

7

13.

Ekonomika

0

0

1

2

3

14.

Technické kreslení

3

3

0

0

6

15.

Mechanika

3

3

2

0

8

16.

Stavba a provoz strojů

0

3

3

5

11

17.

Strojírenská technologie

2

3

4

3

12

18.

Kontrola a měření

0

0

2

0

2

19.

Praxe

0

3

3

3

9

20.

Silniční vozidla

0

2

2

2

6

21.

Automatizace

0

0

0

2

2

22.

Elektrotechnika

2

0

0

0

2

 

Součet

33

33

33

32

131

23.

Nepovinný předmět – Cizí jazyk 2

0

2

0

0

2

 

Součet s nepovinným předmětem

33

35

33

32

133