Kód a název oboru vzdělání:

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Tento studijní obor je vhodný pro technicky zaměřené studenty. Jejich praxe probíhá ve školních dílnách a autoservisech. Ve školních dílnách se studenti učí pod vedením zkušených pedagogů diagnostikovat a odstraňovat jednoduché závady na automobilech. V odborných servisech se setkávají a seznamují se špičkovou diagnostickou technikou a pod vedením zkušených automechaniků řeší vzniklé problémy daného oboru.

Úspěšný absolvent studia ovládá odbornou terminologii z oboru, dovede o vzniklých praktických problémech diskutovat a řešit je, v omezené míře diagnostikuje a odstraňuje závady na vozidle.

Studium umožní studentům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat v cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, umět porozumět pracovním instrukcím a vykonat je, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, komunikační schopnosti, nést odpovědnost za svěřený úkol atd.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských i jiných podnicích v regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, atd. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Nejčastěji pracují jako servisní technik v autoservise, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu nebo proškolení), technický pracovník v podnicích na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik, obchodní zástupce.

Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada absolventů pak pokračuje studiem na VŠ dopravního či technického směru, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha aj.

Učební plán:

P.Č.Název předmětuRočníkSoučet
1.2.3.4.
1.Český jazyk a literatura324312
2.Cizí jazyk 1 (Angličtina)334414
3.Cizí jazyk 2 (Němčina/Ruština)20002
4.Dějepis20002
5.Občanská nauka11103
6.Matematika443314
7.Fyzika20024
8.Chemie10001
9.Základy ekologie10001
10.Tělesná výchova22228
11.Informační a komunikační technologie22217
12.Ekonomika00123
13.Technické kreslení33006
14.Mechanika33208
15.Stavba a provoz strojů033410
16.Strojírenská technologie234312
17.Kontrola a měření00202
18.Praxe03339
19.Silniční vozidla02226
20.Automatizace00022
21.Elektrotechnika20002
Součet33313331128
22.Nepovinný předmět – Cizí jazyk 202002
Součet33333331130

Kompletní školní vzdělávací program pro právě probíhající studijní zaměření (pdf; 2,6MB)

Prezentace oboru (pdf; 2,3MB)