Přihláška ke studiu na střední škole v elektronické podobě ke stažení zde.

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, pro následující studijní obory s maturitou a učební obor s výučním listem:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:

Kód

Obor

ŠVP

Předpokládaný počet přijímaných žáků

23-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ

Strojírenství – Automobilní technika

0

23-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ

Strojírenství – Robotika

5

63-41-M/01

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Management ve strojírenství

4

23-45-L/01

MECHANIK SEŘIZOVAČ

Mechanik seřizovač – mechatronik

4 včetně kombinovaného oboru s obráběčem kovů

23-45-L/01
23-56-H/01

MECHANIK SEŘIZOVAČ OBRÁBĚČ KOVŮ

Mechanik seřizovač – mechatronik a obráběč kovů

 

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:

Kód

OborŠVPPředpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů

4

2. kolo přijímacího řízení se koná bez přijímacích zkoušek. Uchazeče přijímáme na základě průměru známek ze základní školy.

K přijetí do studijního (maturitního) oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-45-L/01 23-56-H/01 Mechanik seřizovač Obráběč kovů a učebního oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů je nutná lékařská prohlídka.

Ke studiu maturitního oboru 23-41-M/01 Strojírenství lékařskou prohlídku doporučujeme.

Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Lékařský posudek – kategorizace obecně
Lékařský posudek – strojírenství
Lékařský posudek – ekonomika a podnikání
Lékařský posudek – mechanik seřizovač
Lékařský posudek – obráběč kovů

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení odevzdávejte na podatelnu školy nebo na vrátnici školy do pátku 27. 5. 2022 do 15:00 hod.

Uchazeči i jeho zákonnému zástupci bude zasláno evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude na škole v průběhu přijímacího řízení veden, na elektronickou e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do 2. kola.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá dle Kritérií pro přijímání žáků do 2. kola:
maturitní obory,
učební obor.

2. kolo přijímacího řízení proběhne v pondělí 30. 5. 2022.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 31. 5. 2022 od 9:00 hod. na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy www.spszengrova.cz.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a 31. 5. 2022 od 8:00 do 9:00 hod. se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 31. 5. 2022 od 9:00 hod. do 15:00 hod. vyzvednout na studijním oddělení školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a podat odvolání proti nepřijetí (ke stažení zde). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka/zletilého uchazeče. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo zaslat poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdat škole osobně na podatelnu školy nebo je možné zaslat jej poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 14. 6. 2022 a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole Vám rádi poskytnou zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: +420 552 304 210+420 775 994 288, e-mail: manak@spszengrova.cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: +420 552 304 211+420 604 672 341, e-mail: mokrohajsky@spszengrova.cz

Odkazy na informace týkající se jednotné přijímací zkoušky:

Sdělení MŠMT – Termíny jednotné přijímací zkoušky
Český jazyk a literatura – Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Matematika – Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Školský zákon
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
CERMAT