Přihláška ke studiu na střední škole v elektronické podobě ke stažení zde.

K přijetí do studijních oborů 23-41-M/01 Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.

K přijetí do studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a učebního oboru
23-56-H/01 Obráběč kovů
 na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Lékařský posudek – kategorizace obecně
Lékařský posudek – strojírenství
Lékařský posudek – ekonomika a podnikání
Lékařský posudek – mechanik seřizovač
Lékařský posudek – obráběč kovů

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 4. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, pro následující obory vzdělávání:

Kód – Studijní obor vzdělání (ukončeno maturitní zkouškou)

Školní vzdělávací program

Počet volných míst

23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství – výpočetní technika

7

 

Strojírenství – automobilní technika

1

 

Strojírenství – robotika

3

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač – mechatronik

2

Kód – Učební obor vzdělání (ukončeno výučním listem)

Školní vzdělávací program

Počet volných míst

23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

3

Přijímací zkoušky se v 4. kole přijímacího řízení nekonají.

Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení odevzdávejte na studijní oddělení nebo na vrátnici školy do pondělí 23. 8. 2021 do 13:00 hod.

Uchazeči i jeho zákonnému zástupci bude zasláno evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude na škole v průběhu přijímacího řízení veden, e-mailem na adresy uvedené na přihlášce do 4 . kola přijímacího řízení.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá dle Kritérií pro přijímání žáků do 4. kola přijímacího řízení 

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení a přijímání žáků ke studiu maturitních oborů
Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení a přijímaní žáků ke studiu učebního oboru

4. kolo přijímacího řízení proběhne ve středu 25. 8. 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 25. 8. 2021 od 12:00 hod. na vstupních dveřích školy a na webových stránkách www.spszengrova.cz. Výsledky přijímacího řízení nelze sdělovat telefonicky.

Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a 25. 8. 2021 od 8:00 do 12:00 hod. se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 25. 8. 2021 do 14:00 hod. vyzvednout na studijním oddělení školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka.
Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na studijní oddělení školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdat škole osobně na studijní oddělení školy nebo je možné zaslat jej poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 8. 9. 2021 a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.