Zpracovala: Mgr. Eva Prokopová 
Metodik prevence 

Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb
Ředitel školy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS)

SPŠ Ostrava – Vítkovice p. o., Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Adresa ředitelství školy nebo školského zařízení

Jméno a příjmení ředitele

Telefon na ředitele

E-mail na ředitele

SPŠ Ostrava – Vítkovice p. o., Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Mgr. Tomáš Řežáb

+420 552 304 200

rezab@spszengrova.cz

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

 1. Sociální a jiné okolí školy
  Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o. na ulici Zengrova 1, je střední odbornou školou se zaměřením na strojírenství, ve které v posledních letech studuje okolo 400 žáků. Nabízíme maturitní čtyřleté obory a tříletý učňovský obor. Naplněnost tříd je v průměru 30 žáků. Některé třídy jsou dvouoborové, jak z důvodu provozních, tak z důvody snahy uspokojit poptávku vzdělávání na naší škole ze strany rodičů.
  Naši studenti jsou převážně z města Ostravy a jeho přilehlých částí, několik desítek studentů dojíždí z obcí okresu Opava, nepatrné množství i ze vzdálenějších lokalit.
  Budovy školy se nachází nedaleko Sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě – Vítkovicích. Součástí školního komplexu je hlavní budova s výdejnou stravy, školní dvůr s antukovými hřišti a samostatná budova pro odborný výcvik, která je s hlavní budovou spojena podchodem pod ulici Zengrova. Škola prochází postupnou modernizací vybavení kmenových tříd i odborných učeben. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a počítačem s přístupem k internetu. K pohybovým aktivitám slouží posilovna, tělocvična a herna pro stolní tenis.
 2. Informace od učitelů
  Učitelé odpovídali na otázky v rámci dotazníkového šetření a při diskuzi.
  Jak hodnotíte situaci v oblasti forem rizikového chování na naší škole?
  Učitelé hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole jako dobrou. Pracovní klima ve škole označují jako přátelské a vstřícné. Kladně hodnotí spolupráci s ostatními kolegy.
  Dost často se u žáků setkáváme se sklonem ke konzumnímu způsobu život. Přicházím nám děti, které nemají v domácích podmínkách zrovna idylické vztahy a atmosféru, což se do jisté míry může projevit v chování a i ve studijních výsledcích. Škola poskytuje sociálně slabým žákům zapůjčení učebnic zdarma.
  Problémy v oblasti SPJ jsou prozatím na hranici únosnosti (odpovídající typu školy – minoritní zastoupení děvčat). Z dotazníkového šetření u učitelů vzešly následující oblasti v SPJ, kterými by se měla škola zabývat: vysoká (veškerá) absence žáků, skryté záškoláctví, pozdní příchody do vyučování, kouření v prostorách školy klasické či elektronické cigarety.
  Na jaké jevy by se měla škola zaměřit?
  Problémy v oblasti SPJ jsou prozatím na hranici únosnosti (odpovídající typu školy – minoritní zastoupení děvčat). Z dotazníkového šetření u učitelů vzešly následující oblasti v SPJ, kterými by se měla škola zabývat: vysoká (veškerá) absence žáků, skryté záškoláctví, pozdní příchody do vyučování, kouření v prostorách školy klasické či elektronické cigarety, kyberšikana a první stádia klasické školní šikany, vandalismus, vulgární chování, zneužívání
  návykových látek a netolismus.
  Co by učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily formy rizikového chování v třídních kolektivech?
  Většina učitelů si pochvaluje spolupráci s ostatními kolegy, především ve smyslu předávání si informací o třídách, které získají například při náležitém dohledu nad studenty během přestávek či u oběda. Všímavost napomáhá k včasnému řešení vztahových problémů ve třídách i mezi třídami. Tato včasná intervence je pak ze strany třídních učitelů, školního
  metodika prevence a případně i spolupracujících subjektů.
  Otázkou je také naplněnost tříd. Ekonomické hledisko jako učitelé chápeme. Pokud by však bylo ve třídách méně dětí, měli bychom na ně víc času … Což ale není náplní této strategie.
  Učitelé mají zájem o další vzdělávání v oblasti odborné i pedagogické. Přivítali by společné vzdělávání a následnou diskuzi ve sborovně školy.
  Většina se shodla, že klíčem k prohloubení a upevnění vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči, jsou formální setkávání (třídní schůzky, osobní konzultace), ale velkou sílu mají také neformální setkání kulturního či sportovního zaměření. Stěžejní je fungující komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami.
  Jaké jsou prognózy do budoucna? Konzum je znatelný ve všech věkových kategoriích. Naším úkolem je připravit se na to, že děti mají volnější výchovu, neboť rodiče vzhledem k finančním nárokům na žití, mají na péči o děti méně času. Dnešní mladá generace je ze všech stran informačně bombardována, jaké má práva, ale na obyčejné povinnosti už pak nezbývá moc času. Je důležité se neustále vzdělávat a především s dětmi o problémech hovořit, minimalizovat negativní jevy a konfliktní situace.
 3. Informace od rodičů
  Z dotazníkového šetření třídních učitelů vyplývá, že rodiče hodnotí situaci v oblasti SPJ ve škole jakou dobrou. Nedávají podněty k zahájení šetření v tomto směru. Třídní učitelé s rodiči komunikují – diskuze na třídních schůzkách (pokud se však rodiče dostaví), osobní konzultace, emailem, v případě potřeby telefonický kontakt. Rodiče po třídních schůzkách mají možnost konzultace s ostatními vyučujícími a mohou se informovat o aktuálních studijních výsledcích svých dětí. Ve stejnou dobu je k dispozici výchovná poradkyně i školní metodik prevence.
 4. Informace od žáků
  Studentům prvních ročníků byl 1. – 4. 9. 2014 předložen k vyplnění dotazník, který obsahoval otázky směřující ke zjištění předchozích zkušeností s výskytem SPJ na škole. Dotazník je přílohou strategie. Třídní učitelé citlivě posuzují klima ve třídě v průběhu celého školního roku. Pozitivně hodnotí komunikaci s žáky na exkurzích a na třídních výletech. Žáci jsou v mimoškolním prostředí vřelejší, otevřenější a sdílnější než na třídnických hodinách.
 5. Informace z vyhodnocení Minimálních preventivních programů (MPP) realizovaných na škole v uplynulých letech
  V uplynulých letech v oblasti SPJ byl největší problém se záškoláctvím, kyberšikanou, kouřením v prostorách školy. V rámci MMP se nám osvědčila spolupráce s Renarkonem, PČR a Mgr. Václavem Šarohem, který nám přednáší téma: kriminalitu mládeže. Naopak negativně hodnotíme hromadné akce – beseda ve velkém sále, kde je každý žák anonymní a do případné diskuze se v tak velkém počtu účastníku nezapojí.

B. STANOVENÉ CÍLE ŠPS

 1. Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací
  1. vést žáky k dodržování stanovených pravidel (školní řád),
  2. apelovat na slušné chování,
  3. vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu a omamných psychotropních látek a jedů,
  4. vést je k občanské a právní odpovědnosti za sebe a svá jednání, za porušení norem nést zodpovědnost,
  5. zajistit žáků ve škole bezpečnost,
  6. zabezpečit výuku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
  7. podporovat mimořádně nadané žáky.
 2. Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů
  1. průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizikového chování – klást důraz na prevenci,
  2. uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny SPJ,
  3. prezentace školy prostřednictvím webových stránek a jiných aktivit,
  4. vzdělávat pedagogy v oblasti prevence školního násilí, práce třídního učitele s třídním kolektivem a řešení konfliktních situací mezi žáky, komunikace učitel – žák,
  5. účast rodičů na formálních i neformálních akcích školy
 3. Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů
  Okruhy prevence
  • ŠIKANA – adaptační kurzy, přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů, interaktivní besedy Renarkonu o.p.s.
  • ZÁŠKOLÁCTVÍ – stanoven jasných pravidel a důslednost při omlouvání absence, informování rodičů o dlouhodobé absenci žáka, proškolení pedagogů.
  • RASISMUS A XENOFOBIE – pozitivní sociální zkušenost s jinými etniky, besedy s lektory Renarkonu o.p.s. – např. Tolerance a akceptace menšin, diskuse v hodinách OBV.
  • KRIMINALITA, DELIKVENCE – besedy s odborníky, besedy se členy Policie ČR.
  • VANDALISMUS – důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy.
  • SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – v rámci hodin OBN a odborné besedy.
  • DROGOVÁ ZÁVISLOSTI – přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů, besedy s odborníky, besedy v rámci minimálního preventivního programu, interaktivní hodiny ve výuce, pravidelná aktualizace informací na nástěnkách školy.
  • PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – besedy s odborníky, interaktivně v hodinách.
  • Týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže – proškolení pedagogů.
  • NETOLISMUS A KYBERŠIKANA – besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce.

C. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Personální zajištění prevence
  • ŠMP – metodicky povede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity
  • VP – intenzivně spolupracuje na realizaci preventivních aktivit
  • ŘŠ – vytváří materiální, personální a další podmínky pro realizaci strategie a minimálního preventivního programy školy
  • TU – spolupracují na realizaci preventivních aktivit
  • Odborné instituce – participují na organizaci odborných besed
 2. Financování prevence
  • Rozpočet školy, granty a dotace, příspěvky žáků a rodičů
 3. Síť spolupracujících organizací
  1. PPP Ostrava, Městská policie, Policie ČR, Krizové centrum pro děti a rodinu, Renarkon, CNN Frýdek – Místek, Linka důvěry, Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí
 4. Platná legislativa
      Zákony
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   Vyhlášky
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb.
  • Vyhláška 263/2007Sb. Kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…)
  • Vyhláška 48/2005Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška 13/2005Sb. O středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři
   Metodické doporučení a pokyny
  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28
  • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 22294/2013-1
  • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10 194/2002-14
  • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22
  • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24  Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005

        Strategie prevence

  • Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 20131018
  • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
 1. Hodnocení
  V roce 2018 proběhne vyhodnocení ŠPS na roky 2014 – 2018, bude analyzován výskyt sociálně patologických jevů na škole.

Datum

Jméno ředitele školy

Jméno ŠMP

1. 9. 2015

Mgr. Tomáš Řežáb

Mgr. Eva Prokopová

Mgr. Lenka Hrušková