Zaměstnanec: Mgr. Eva Prokopová
Jmenování: 10. 11. 2014
Místo: Kabinet č. S142 u tělocvičny
Úřední hodiny: úterý 8,35 – 10,25 (lichý týden) a úterý 8,00 – 8,35 (sudý týden), nebo po předchozí domluvě kdykoliv

Náplň práce:

 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity dalších sociálně patologických jevů.
 • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika. 
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Sociálně patologické jevy = rizikové formy chování v oblastech

 • Násilí a šikanování
 • Záškoláctví
 • Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiných forem násilného chování
 • Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • Užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • Netolismus (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling) diváckého násilí
 • Komerčního sexuálního zneužívání dětí
 • Syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • Sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel školy