MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

(S PLATNOSTÍ OD 2. 9. 2019)

Zpracovala: Mgr. Eva Prokopová
ŠMP

Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb
Ředitel školy

Základní údaje

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Jméno a příjmení ředitele

Telefon na ředitele

E-mail na ředitele

Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice p. o.
Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Mgr. Tomáš Řežáb

+420 552 304 232

rezab@spszengrova.cz

Jméno a příjmení školního metodika prevence

Telefon

E-mail

Jméno a příjmení výchovného poradce

Telefon

E-mail

 

SŠ – ostatní

Počet tříd                           Počet žáků/studentů

21                                        485 

Použité zkratky:

MPP

PPPCH 

NNO

ŠMP

VP

TU

PUP

PP

minimální preventivní program

prevence patologického projevu chování

nestátní neziskové organizace

školní metodik prevence

výchovný poradce

třídní učitel

přiznané uzpůsobené podmínky vzdělávání

pedagogický pracovník

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice p. o. Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Jméno a příjmení ředitele: Mgr: Tomáš Řežáb

Telefon na ředitele: +420 552 304 232

E-mail na ředitele: rezab@spszengrova.cz

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence: Mgr. Eva Prokopová

Telefon: +420 552 304 226, +420 552 304 221

E-mail: prokopova@spszengrova.cz

 

Jméno a příjmení výchovného poradce: Mgr. Vanda Malurová

Telefon: +420 552 304 221

E-mail: malurova@spszengrova.cz

 

Počet tříd: 21

Počet žáků/studentů: 485

Použité zkratky:

MPP – minimální preventivní program

PPPCH – prevence patologického projevu chování

NNO – nestátní nezisková organizace

ŠMP – školní metodik prevence

VP – výchovný poradce

TU – třídní učitel

PUP – přiznané uzpůsobené podmínky vzdělávání

PP – pedagogický pracovník

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

 1. Sociální a jiné okolí školy
  SPŠ Ostrava – Vítkovice p. o. je školou již téměř stoletou tradicí v oboru strojírenství. Nabízíme tyto studijní obory: Strojírenství – výpočetní technika, Strojírenství – automobilní technika, Management ve strojírenství, Mechanik seřizovač – mechatronik a tříletý učební obor Obráběč kovů zakončený státní zkouškou.
  Naši studenti jsou převážně z města Ostravy a jeho přilehlých částí, několik desítek studentů dojíždí z obcí okresu Opava, nepatrné množství i ze vzdálenějších lokalit.
  Budovy školy se nachází nedaleko Sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě Vítkovicích. Součástí školního komplexu je hlavní budova s výdejnou stravy, školní dvůr s antukovými hřišti a samostatná budova pro odborný výcvik, která je s hlavní budovou spojena podchodem pod ulicí Zengrova. Škola prochází postupnou modernizací vybavení kmenových tříd i odborných učeben. K pohybovým aktivitám slouží posilovna, tělocvična a herna pro stolní tenis.
  Průměrný počet žáků ve škole se v posledních letech se pohybuje přes 400. Pedagogických sbor čítá 45 učitelů.
  Škola zvýšila bezpečnost při vstupu do školy. Vstupní dveře do školy byly opatřeny čipovou čtečkou. Systém slouží k evidenci docházky žáků i zaměstnanců školy. Elektronická evidence je v plném rozsahu součástí elektronické třídní knihy.
  Ve školním roce 2017/18 byl instalován do interiéru školy kamerový systém. Kamerový systém (dále jen „systém“) slouží na ochranu vlastnických práv zřizovatele, ochranu majetku školy a osob pobývajících v areálu školy a předcházení sociálně patologickým jevům. Účelem zpracovávání pořízených obrazových záznamů je především prevence a odhalování protiprávního jednání ve veřejných prostorách školy. Tyto záznamy budou sloužit jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě způsobení škody na majetku a právech návštěvníků i společnosti ve sledovaných prostorách školy.
 2. Informace od pedagogů
  Pedagogický sbor hodnotí situaci v oblasti PPPCH ve škole jako uspokojivou. Na základě dotazníkového šetření TÚ a ŠMP (použita evaluační tabulka materiálu on-line Systém výkaznictví preventivních aktivit) bylo zjištěno, že v rozhodném období (šk. rok 2018/19) byly nejčastěji řešeny projevy rizikového chování v následujících oblastech: záškoláctví a případy s podezřením na skryté záškoláctví, špatné vztahy v kolektivu a projevy ostrakizace.
 3. Informace od žáků
  Minimální preventivní program je zpracován s přihlédnutím k výsledku šetření, kdy formou dotazníku byl zjišťován výskyt negativních jevů mezi studenty školy (záškoláctví, omamné látky, šikana, rasismus, vandalismus, rizikový sex, domácí násilí, hrací automaty, poruchy příjmu potravy). Ve školním roce 2018/19 byla vypracována na základě dotazování u žáků a s.w.o.t. analýzy od učitelů nová preventivní strategie na období 2019 – 2023.
 4. Hodnocení MPP minulého školního roku
  Primární prevence probíhá na základě metodických pokynů MŠMT, dle osnov v příslušných předmětech (občanská nauka, občanská výchova, chemie, základy ekologie, komunikační dovednosti aj.) a při třídnických hodinách. Také je realizována prostřednictvím volnočasových aktivit, na adaptačním, lyžařském a sportovně-turistickém kurzu.
  V červnu 2018 byl zahájen tříletý projekt OKAP: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání V MSK“, reg. Č.  Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. V rámci balíku školení pro oblast kariérového poradenství je také zahrnuto školení pro TU 1. ročníků na téma: Práce se vztahy v kolektivu. Dále projet nabízí možnost pro TU metodického vedení a poradenské práce pracovníků PPP Ostrava – Poruba. Dotace také podporuje motivační workshop, dvoudenní pobyt mimo Ostravu. Práce s žáky je zacílená na motivaci ke studiu, snížení předčasného odchodu ze vzdělávání, podporu pozitivního klimatu třídy apod.
  Kladně hodnotíme spolupráci NNO AZ HEPL, Divadlo Aréna Ostrava. Adaptační kurzy dle zpětných vazeb žáků naplnily stanovené cíle. Výborně funguje spolupráce třídních učitelů a VP při řešení zvýšené omluvené či neomluvené absence. V zavedli jsem pravidlo zvýšeného dohledu, což znamená, že TU hlásí VP studenty s absencí nad 50 omluvených hodin a v pololetí nad 100 hodin. V případě vysoké absence následuje výchovná komise ve složení VP, TU, zákonný zástupce, žák.
  Negativní hodnocení: potýkáme se s problematikou omlouvání absence u zletilých žáků a se zvýšenou omluvenou absencí obecně. Kouření v prostorách školy je ojedinělé, ale častěji se setkáváme s kouřením elektronických cigaret v době přestávek.

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

S tématy v oblasti prevence jsou žáci seznamování převážně v hodinách občanské nauky, občanské výuky, tělesné výchovy, chemie a základů ekologie. Problematice rasismu, šikany, vandalismu, etiky a etikety se věnuje pozornost v komunikativních hodinách českého jazyka s důrazem na praktické dovednosti a spojení preventivní teorie s praxí. V menší míře pak v hodinách cizích jazyků. PPPCH je součástí práce TU v třídnických hodinách.

 1. Cíle dlouhodobé
  • Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného chování).
  • Vést žáky k ochraně zdraví a zdravému životnímu stylu.
  • Posílit odmítavý postoj ke kouření, konzumaci alkoholu, omamných psychotropních látek a jedů.
  • Vést žáky k obraně proti manipulaci.
  • Vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti.
 2. Cíle střednědobé
  • Průběžně sledovat klima třídy a citlivě jednat s žáky s problematickými vztahy. (TU)
  • Mít pravidelné třídnické hodiny. (TU)
  • Preventivně předcházet vzniku rizikového chování, v případě vzniku problému co nejrychleji zasáhnout a řešit již vzniklé problémy.
  • Naučit žáky využívat konzultačních hodin s ŠMP a VP. (TU)
  • Informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby. (TU)
  • Nabízet volnočasové aktivity jako příklad aktivního trávení volného času.
  • Informovat rodiče o plánu primární prevence na škole. (TU, web školy)
  • Informovat rodiče o školním programu proti šikanování. (TU, web školy)
 3. Cíle krátkodobé
  • Sestavit a přijmout pravidla soužití ve třídních kolektivech. (TU)
  • Posilovat pozitivní vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách a také mezi třídami ve škole.
  • Rozpoznat skryté projevy patologických projevů chování.
  • Spolupráce ŠMP, VP, TU, vedení školy – školní poradenské centrum.
  • Zařazovat informace o patologických jevech a chování do všech všeobecně vzdělávacích předmětů (všichni PP).
  • Dodržovat specifika práce s žáky s PUP a žáky nadanými.
  • Snaha o postupné snižování neomluvené absence (TU, ZZ, Ž). 

 

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

 • Sestavení plánu preventivních aktivit s garantem předmětové komise pro Občanskou nauku a Občanskou výuku. Termín: ŠMP a garant, 9/ 2019
 • Seznámení ŘŠ s minimálním preventivním programem pro školní rok 2019/20. Termín: ŠMP, 9/2019
 • Spolupráce ŠMP a VP – sdílení informací, konzultace s rodiči a žáky, evidence problémových žáků (školní poradenské centrum). Termín: průběžně během školního roku 2019/20
 • Proškolení a informování pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců o problematice PPCH – diagnostika, prevence. Termín: ŠMP, externí lektor, průběžně během školního roku 2019/20, projekt OKAP
 • ŠMP – získávání nových informací, účast na školeních, krajské konferenci pro prevenci a schůzkách s okresní metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Ciklovou. Termín: průběžně během školního roku 2019/20

1. V oblasti přímé práce pedagogů

K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření:

 • pedagogický dozor nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním v prostorách školy a v době obědů v jídelně (prevence šikany a užívání návykových látek),
 • v případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím, výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo využít schránku důvěry,
 • třídní učitelé průběžně sledují vztahy v třídních kolektivech tak, aby byla zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany. V případě potřeby spolupracují s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, popř. pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny,
 • prevence projevů patologického chování je zakotvena ve školním řádu, kde jsou uvedeny i sankce v případě porušení nařízení vyplývající z tohoto dokumentu,
 • jednotlivé postupy při řešení patologických projevů chování jsou podrobně zpracovány v Krizovém plánu školy,- pedagogové mají možnost zapůjčit si propagační materiály a metodické pomůcky u školního metodika prevence.

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti PPPCH

Vzhledem k časové náročnosti probíhajících projektů ve škole, neplánuje hromadné vzdělávání učitelů. Třídní učitelé prochází v rámci projektu OKAP. Dále mají možnost využít metodickou podporu v podobě konzultací.

Termín: v průběhu školního roku 2019/ 2020.

 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence PPPCH

Název a odborné zaměření vzdělávání

Semináře PPP Ostrava

Krajská konference

Semináře v oblasti PPPCH

Setkání metodiků

Realizátor – organizace, odborník

Mgr. Kateřina Ciklová, oblastní metodička

MSK

Dle nabídek

Mgr. Kateřina Ciklová, oblastní metodička

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP

 • Seznámení rodičů žáků nastupujících 1. ročníků a ŠMP, představení poradenského pracoviště ŠMP a VP
  Termín: třídní schůzky 6/2019, VP, ŠMP
 • Konzultace a krizová intervence ŠMP
  Termín: konzultační hodiny
  – pondělí 8,30 – 9,25 (sudý týden)
  – středa 9,35 – 11, 20 (lichý týden)
  – nebo po předchozí domluvě v kabinetě S301
  VP Termín:
  – pondělí 11,30 – 13,30
  – nebo po předchozí domluvě v kabinetě S301
  Pozn. viz vyhl. č. 72/2005 Sb. -Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
 • Informační zdroje VP a ŠMP – nástěnka umístěná v 1. patře u hlavního schodiště a u kabinetu S301, důležité dokumenty jsou umístěny na web školy
 • Aktivity na zlepšení vzájemné komunikace – třídní schůzky, kulturní a sportovní akce. Termín: v průběhu školního roku 2019/20
 • Spolupráce se školní radou, pomoc při organizaci mimoškolních akcí.

2. Aktivity pro rodiče

Název aktivity

Konzultační hodiny

Kontakt spolupracující organizace

 

Termín: během školního roku 2019/20

Realizátor, přednášející 

VP, ŠMP 

VP, ŠMP 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity

Den otevřených dveří, Oslava 100. výročí založení školy

Prezentace školy na výstavách, propagace školy

Kulturní a sportovní akce

Vedoucí programu

PP

PP

PP

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

Škola zřídila školní poradenské centrum, jehož členy ŠMP, VP a zástupce vedení školy. Informační nástěnka je umístěna v 1. patře u hlavního schodiště školy. Sídlo poradenského pracoviště je nově v kabinetě S301. Minimální preventivní program pro školnírok, školní preventivní strategie, konzultační hodiny a čísla kabinetů ŠMP, VP jsou uveřejněna na webu školy. Žáci mohou se ŠMP či VP konzultovat problémy týkající se projevů rizikového chování či podezření na rizikové chování, problémy související se vzděláváním, popř. mimořádně těžké rodinné či mimoškolní situace, které mohou negativně ovlivňovat vzdělávání.

2. 1. Prevence pro žáky ve výuce

V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou do výuky zařazeny tematické bloky AZ Hepl, přednášejícím Divadlo Aréna. Přednášky, prožitkové programy, diskuze probíhají v prostorách školní sborovny, popřípadě v kmenových třídách. Organizačně zajišťuje ŠMP a třídní učitelé.

Tabulky uvádějí téma, kterým letos během sezení budeme s lektory zabývat. Nově zavedené tak zvané volné téma jsme vyhodnotili jako vyhovující. Skupina (TU + třída) s lektorem domluví a objednávku na téma si udělá sama, dle aktuální potřeby či zájmu. Téma zhoubné kulty jsou dle nových ŠVP zařazeny do výuky OBN ve 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že ve 4. ročníku řešíme projevy rizikového chování ve škole a školních akcích minimálně, preventivní aktivity směřujeme k jednorázovým aktivitám zacíleným k budoucímu profesnímu, občanskému i osobnímu životu.

I. ročníky

Realizátor

AZ Help

AZ Help

AZ Help

 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Komunikace

Vztahy v kolektivu

Volné téma

II. ročníky

Realizátor

AZ Help

AZ Help

 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Drogová hitparáda

Volné téma 

III. ročníky

 Realizátor

Divadlo Aréna

Divadlo Aréna

U OBN

 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Kriminalita mládeže

Drogy – legislativní rámec

Zhoubné kulty – v rámci ŠVP

2. 2. Jednorázové aktivity pro žáky Aktivity ve výuce v rámci tematických plánů:

 • První pomoc ve škole – spolupráce s VŠ LF OU, IFMSA CZ Ostrava, Projekt Pro život
 • Návštěva Úřadu práce
 • Návštěva u soudu – kriminalita
 • Krevní centrum – dárcovství
 • Účast na soutěžích mezi SŠ – sportovní i odborné
 • Den strojařů
 • Dny poezie
 • Krokus
 • Studenti čtou a píší noviny
 • Matematický klokan
 • Doučování k maturitě M, CJL
 • Doučování – projekt Šablony pro Zengrovku
 • OKAP – podpora technické, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK
 • Lyžařský kurz
 • Turistický kurz – nabídka volnočasových aktivit pro aktivní trávení volného času
 • The Action – multimediální představení, bezpečnosti silničního provozu The Action New Generation

Nabízíme mimoškolní aktivity, jejichž uskutečnění se odvíjí od zájmu žáků:

 • Exkurze do koncentračního tábory Osvětim
 • Poznávací zájezd – Vánoční Vídeň
 • Divadelní představení – Ostrava, Praha
 • Výměnný pobyt studentů v Německu
 • Mezitřídní turnaje – florbal, střelba, stolní tenis, nohejbal, silový 4. boj aj
 • Vánoční badmintonový turnaj – turnaj pro studenty a učitele školy
 • Povánoční 24hodinový turnaj ve volejbale – turnaj pro studenty, absolventy a přátelé školy
 • Běh a pochod J. A. Komenského
 • Zájmové kroužky – po domluvě s vyučujícími TEV mají žáci možnost využít prostory pro sportovní a odborné aktivity
  Termín: v průběhu školního roku 2019/20

2. 3. Spolupracující organizace

 • AZ Help NNO
 • PČR
 • Městská policie
 • PPP
 • Úřad práce Ostrava
 • Okresní soud Ostrava
 • IFMSA CZ Ostrava LF OU
 • KCO Ostrava – Vítkovice

IV. EVIDENCE A EFEKTIVITA

Vyhodnocení celého programu a jeho efektivita bude provedeno v srpnu – září 2020, elektronická evidence preventivních aktivit.

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

 

Vypracovala Mgr. Eva Prokopová ŠMP 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

Datum

2. 9. 2019

9/ 2019

9/ 2019