při Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace schválený školskou radou dne 14.10.2015

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Čl. 2

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.

Čl. 4

Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda nebo další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 14.10.2015

V Ostrava dne 14.10.2015.

Ing. Vlasta Švachová v.r.

………………………………………

(podpis předsedy školské rady)