Popis projektu

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity procesu vzdělávání žáků SPŠ Vítkovice studujících v oboru Strojírenství (23-41-M/01) a podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání u žáků základních škol.

Dílčími cíli projektu jsou:

1. Zvýšit kvalitu výuky technických a přírodovědných předmětů oboru Strojírenství prostřednictvím tvorby a implementace nových inovativních modulových výukových materiálů v elektronické formě pokrývajících výuku tématické okruhy s cílem připravit prostředí pro implementaci metod e-learningu a podpořit mezipředmětové vazby (včetně navazujících doprovodných akcí pro žáky - tématické exkurze)

2. Zvýšit efektivitu a interaktivitu výuky vzdělávání žáků v angličtině prostřednictvím tvorby a implementace 50 nových inovovaných výukových materiálů v elektronické formě v kurzu Angličtina pro strojaře.

3. Zajistit odpovídající technické vybavení nezbytné pro bezproblémovou realizaci všech aktivit projektu a podporující rozvoj vzdělávání studentů a efektivitu vzdělávání

4. Zvýšit podíl praktických zkušeností ve výuce s dostupností pro větší počet žáků zahrnující zkvalitnění systému odborných praxí pro min. 250 žáků a rozvoj dalších aktivit podporujících spolupráci se zaměstnavateli.

5. Rozvíjet odborné znalosti u pedagogů technických předmětů prostřednictvím účasti v odborných kurzech.

Zavedení tohoto systému umožní růst kvality vzdělávání s přesahem do oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků (nový přístup k výuce, oproti současnému "diktování ve výuce" větší důraz na samostatnou práci žáků, podpora projektového řízení, týmové práce, řešení úkolů) a vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání s důrazem na rozvoj znalostí a dovedností vyžadovaných rozvojem technologií a trhem práce (zaměstnavateli, popř. vysokými školami).

Zdůvodnění potřebnosti:

Potřebnost projektu lze spatřovat ve třech rovinách:

A) zaměření na strategické cíle stanovené strategickými školskými dokumenty ČR i MSK,

B) řešení vnitřních potřeb školy v souladu s výsledky průzkumu mezi žáky a pedagogy,

ad A) Projekt naplňuje tyto strateg. cíle:

a) Dld. záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR z roku 2007:

- Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí

absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

- Zkvalitnění výuky cizích jazyků a rozvoj počítačové gramotnosti

b) Dld. záměr vzdělávání a rozvoje vzděl.soustavy MS kraje z roku 2008:

- Cíl 3 Podpora využívání ICT a zlepšování komunikace v cizích jazycích

- Cíl 2 Podpora rozvoje odborného vzdělávání

- Cíl 7 Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků

ad B) Průzkum mezi žáky a pedagogy (viz. Příloha 05)

Přínos pro cílovou skupinu:

Realizace projektu bude pro cílovou skupinu žáků SPŠ v Ostravě - Vítkovicích významným posunem ve kvalitě vzdělávání.

Po dokončení a implementaci výstupů projektu do výuky (nové elektronické vzdělávací publikace a materiály spolu s novými metodami výuky a pořízením odpovídajícího technického vybavení) dojde k významnému zvýšení "komfortu" a interaktivity studia pro všechny žáky SPŠ:

- snadná dostupnost výukových materiálů (elektronicky přes web - usnadní výuku v případě nemoci, individuálních studijních plánů apod.);

- větší důraz ve výuce na aplikaci teoretických znalostí do praxe - praktické příklady, principy projektového řízení, podpora týmových prací (důraz na samostatnost a aktivní přístup studentů),

- aktuálnost výukových materiálů (snadná aktualizace informací),

- lepší přístup k technickému vybavení odpovídající alespoň částečně současným požadavkům praxe,

- prohloubení kontaktu s praxí (zaměstnavateli) - doplňkové aktivity (exkurze, stáže, semináře apod.),

- zvýšení kvality jazykového vzdělávání přidáním složky "intenzivní výuky".

Přínos pro sekundární cílovou skupinu pedagogických pracovníků:

- rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků - nové metody a organizační formy výuky, rozšíření prezentačních dovedností a využívání ICT ve výuce.

- rozšíření znalostí o aktuální poznatky z praxe (kontakt s potencionálními zaměstnavateli absolventů).

Zpět

horizontálni_logolink.jpg, 40kB