Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231
Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/18Zadání didaktických testů PZ 2017 a klíč správných řešení


Český jazyk a literatura

1. termín -12. 4. 2017
Didaktický test
Záznamový arch
Klíč - řešení

2. termín – 19. 4. 2017
Didaktický test
Záznamový arch
Klíč - řešení

Matematika

1. termín -12. 4. 2017
Didaktický test
Záznamový arch
Klíč - řešení

2. termín – 19. 4. 2017
Didaktický test
Záznamový arch
Klíč - řešeníPřihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (29kB xlsx).

V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy se budou konat v měsících leden až duben 2017. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.


Nestihli jste naše dny otevřených dveří? Nezoufejte. Na e-mailové adrese manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz nebo telefonicky na číslech 552 304 210, 775 994 288 si lze dohodnout případnou individuální prohlídku školy. Těšíme se na Vás!

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka.

Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.Přesto doporučujeme vzít k lékaři níže uvedený formulář s lékařským posudkem, ve kterém jsou upřesněny pracovní podmínky pro praxi (někteří lékaři tuto informaci požadují).

Zdravotní způsobilost uchazečů (formulář s lékařským posudkem):

Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

1. kolo centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech: 12. dubna 2017 (1. termín) a 19. dubna 2017 (2. termín). Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín). Pro přijetí uchazeče bude rozhodující rovněž studijní průměr ze základní školy. S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby a modré nebo černé pero.


Do učebního oboru Obráběč kovů uchazeči přijímací zkoušky nekonají.Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou). Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.


Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:

11. a 12. květen 2017. Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.


Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2017. Přihlášku lze podat přímo na podatelně nebo vrátnici školy osobně anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem nezletilého uchazeče. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání (jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).


Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení probíhá dle kritérií pro přijímání žáků:

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímání žáků ke studiu maturitních oborů zde:

23-41-M/01 Strojírenství – výpočetní technika,

23-41-M/01 Strojírenství – automobilní technika,

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

23-45-L/01 Mechanik seřizovač


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímaní žáků ke studiu učebního oboruzde:

23-56-H/01 Obráběč kovů


Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2017/2018 takto:
Kód Obor Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 90
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ 24*
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ 24

* V souladu se schválením žádosti o navýšení počtu přijímaných uchazečů do 1. ročníku studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijme ředitel školy do tohoto oboru prvních 30 uchazečů.


Zákonný zástupce uchazeče má možnost dne 2. 5. 2017 od 8 do 10 hod (u maturitních oborů), resp. 24. 4. 2017 od 8 do 10 hod (u učebního oboru), nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.


Výsledky přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou dodány škole Cermatem 28. dubna 2017 a nejpozději 2. května 2017 od 10 hod zveřejněny na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy.


Výsledky přijímacího řízení do učebního oboru budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy nejdříve 24. dubna 2017 od 10 hod.


S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nelze sdělovat výsledky přijímacího řízení telefonicky.


Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a od 2. 5. 2017 se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.


Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 2. 5. 2017 od 10 do 15 hod (u maturitních oborů), resp. 24. 4. 2017 od 10 do 15 hod (u učebního oboru), vyzvednout na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a zároveň může podat odvolání proti jeho nepřijetí (odvolání proti rozhodnutízde). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.


Zápisový lístek přijatého uchazeče musí být odevzdán škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 17. 5. 2017 (u maturitních oborů), resp. do 10. 5. 2017 (u učebního oboru) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce. Uchazeč nebo zástupce přijatého uchazeče může odevzdat zápisový lístek osobně na podatelně školy od 2. 5. 2017 (u maturitních oborů), resp. od 22. 4. 2017 (u učebního oboru) nebo je také možné zaslat jej poštou na adresu školy. Současně s odevzdáním zápisového lístku lze vyřídit potřebné vstupní formality.


Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.


Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení dalších kol přijímacího řízení probíhá podle kritérií pro přijímání žáků a budou zveřejněna před vyhlášením těchto dalších kol.


Zde jsou k dispozici další odkazy na informace týkající se jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2016/2017:


Sdělení MŠMT Termíny jednotné přijímací zkoušky (pdf 150kB)
Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2016/2017 (pdf 730 kB)
Český jazyk a literatura Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku (pdf 620kB)
Matematika Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku (pdf 440 kB)
Školský zákon (pdf 630kB)
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (pdf 190kB)

Další informace na stránkách www.cermat.cz
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook