Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)Operační program: Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Prioritní osa: 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita - 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531
Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce.

Výstupy projektu: Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

Partneři projektu
• Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
• Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
• Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
• Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
• Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Financování projektu:
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 11 100 888,59
Celkové způsobilé výdaje projektu 11 100 888,59
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 9 990 799,73
Spolufinancování příjemcem - MSK 1 110 088,86


Doba fyzické realizace projektu: 6/2016–6/2019

Kontaktní osoba:
Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

V rámci operačního programu IROP - Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL) naše škola realizuje vybudování nové přírodovědné učebny z původní kmenové třídy S106 v přízemí školní budovy. V takto vybudované učebně budou vyučovány zejména předměty fyzika, chemie, základy ekologie, automatizace a některé odborné předměty. Učebna bude vybavena mj. moderní IT technikou, elektronickými čidly na měření nejrůznějších technických veličin a dalšími novými pomůckami potřebnými k výuce výše zmíněných předmětů, novými pracovními stoly s vývody elektřiny a vody, demonstračním stolem pro učitele, moderním nábytkem, zatemněním a dalším potřebným vybavením. Rovněž zde bude moci probíhat např. kroužek kybernetiky, který organizují a vedou zástupci fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) pro zájemce z řad našich žáků, či jiné zájmové kroužky směřující mládež k přírodovědnému a technickému vzdělávání.

Činnost spojená s realizací tohoto projektového záměru není však spojena jen s vybudováním učebny, ale rovněž s navázáním spolupráce s vybranými regionálními zaměstnavateli a zástupci vysokých škol, s nimiž naše škola již podepsala memorandum o spolupráci a bude zahrnovat uskutečnění některých jejich aktivit na škole (např. zájmové kroužky pro zájemce školy, prezentace firem, workshopy apod.). Další aktivita v rámci realizace tohoto projektu je spojena se spoluprací se základními školami (např. vedení praktických cvičení žáků ZŠ našimi vyučujícími).

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook