Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Informace pro uchazečeZENGROVKA – nositelka titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“ – silná minulost, atraktivní současnost, jistá budoucnost!

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p. o, tzv. ZENGROVKA patří k nejstarším a nejvýznamnějším středním školám v Moravskoslezském kraji. Její žáci se dlouhodobě umísťují na předních místech ve výsledcích společné části státní maturitní zkoušky mezi SOŠ v našem kraji (1. místo v letech 2011 a 2016). Zengrovka je odborně technická škola podporující moderní výuku, zaměřenou na úspěšné uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Více než 80% absolventů školy pokračuje ve studiu na různých typech VŠ, VOŠ nebo pokračují studiem v zahraničí.

Informace o možnosti studia na škole podají zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: 552 304 210, 775 994 288, e-mail: manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: 552 304 210, 604 672 341, e-mail: mokrohajsky[zavináč]spszengrova[tečka]cz .


Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika 90
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik 30

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů 12

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (243kB pdf).

Přihlášku vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak ručně vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení uchazeč a jeho zákonný zástupce podepíší. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu doručte osobně nebo poštou na obě školy uvedené na přihlášce nejpozději do 1. března 2019.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název oboru vzdělání s označením jeho ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem jeho ŠVP odlišným od prvního ŠVP. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).


K přijetí do oborů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56- H/01 Obráběč kovů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

K přijetí do oborů 23-41-M/01 Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.


Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaného didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.


V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy se budou konat v měsících leden až duben 2017. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.


Naši školu si můžete prohlédnout také virtuálně v sekci Galerie - Virtuální prohlídka prostor naší školy.

Nebo na tomto videuPrezentační materiály naší školy a jednotlivých oborů:

Informační brožura
Letáček

Kde nás najdete:


GPS: 49.8091100 N, 18.2736756 E


Co všechno vám nabízíme?

 1. většina výukových materiálů je zpracována v elektronické podobě a je přístupná z domova,
 2. škola je vybavena moderní PC technikou, jazykovými a počítačovými učebnami, technologickými a automatizačními laboratořemi, přírodovědnou učebnou, počítačem řízenými stroji a novými stroji, které představují špičku v oblasti obrábění a metrologie,
 3. v rámci výuky cizích jazyků probíhá výuka technické angličtiny/němčiny,
 4. pokračování ve studiu druhého cizího jazyka v 1. ročníku studia naší školy (ve 2. ročníku formou nepovinného předmětu) ,
 5. seznámení se s řadou softwarových produktů, aktivity v prostředí 2D - AutoCAD, 3D – Inventor a práce na počítačem řízených strojích, CNC strojích (CAD, CAM), Access, Corel, Pohoda, programování, tvorba webových stránek, 3D měření a 3D tisk,
 6. diagnostiku moderních vozidel,
 7. konání praktické výuky jak v prostorách školních dílen, tak u odborných firem,,
 8. možnost účasti na poznávacích zájezdech do tuzemska i do zahraničí (např. Praha, Vídeň, Osvětim, Wolfsburg/Autostadt, Berlín, Ženeva, výměnné pobyty do Německa),
 9. možnost zahraničních pracovních stáží (Erasmus+),
 10. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy,
 11. soutěže a exkurze (technické, odborné, přírodovědné, mediální, kulturní, sportovní),
 12. podporu práce s talentovanou mládeží; škola je centrem čtenářské, matematické, odborné a technické gramotnosti,
 13. zájmové kroužky: CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, robotika, kybernetika, vedení fiktivní firmy, doučovací kurzy, posilování a další mimoškolní aktivity,
 14. otevřené, přátelské a tvůrčí klima školy.

O naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem

Naši absolventi se díky znalostem, které získají v naší škole, a díky připravenosti dané využíváním moderních technologií, jimiž škola disponuje, na trhu práce neztratí. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o., má dobré jméno mezi regionálními zaměstnavateli, pro něž jsou naši absolventi sázkou na jistotu. V posledních letech se zvyšuje poptávka po absolventech technických oborů.


Například absolventi oboru Strojírenství – výpočetní technika se dobře uplatňují zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Nalézají uplatnění nejen ve strojírenství, ale také např. v automobilních, potravinářských, leteckých i dalších technických a odborných podnicích a firmách, v energetice, stavebnictví, dopravě, elektrotechnice, zemědělství, obchodním průmyslu aj. Mohou se uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Jsou úspěšní v profesích konstruktér, technolog, logistik, procesní specialista, technický konzultant, projektový manažer, operátor technických a průmyslových zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, technik kvality, technický manažer provozu, obchodní technik, kontrolor jakosti a v mnoha jiných. Řada absolventů pokračuje studiem na různých typech VŠ, VOŠ či studiem v zahraničí.


Po ukončení oboru Strojírenství – automobilní technika nacházejí jeho absolventi práci nejčastěji ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství a v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských, leteckých i jiných odborných firmách a podnicích, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, dopravě, průmyslu obchodu aj. Nejčastěji pracují jako servisní poradce, prodejce vozů, přijímací technik, fleet manager, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu), technický pracovník v podnicích na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada z nich se dále vzdělává na VŠ dopravního či technického směru.


Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se mohou uplatnit v různých pozicích zejména v oblasti personálních činností, marketingu, finanční a státní správě. Nejčastěji pracují jako účetní, ekonom, nákupčí, specialista dodavatelské kvality, controller, projektový a office manažer, specialista zákaznických procesů, bankovní a pojišťovací pracovník, asistent, referent, pracovník v oblasti reklamy a dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v pozicích středního managementu ve strojírenství a v příbuzných technických oborech. Také se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Každý absolvent je připraven ke studiu na VŠ, VOŠ a univerzitách. Většina z nich dále studuje ekonomický, technický a pedagogický obor.


Absolventi oboru Mechanik seřizovač nacházejí uplatnění především v oblasti strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek. Jsou schopni samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat a programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, centra, zařízení, výrobní linky a automatizovaná pracoviště vybavená řídicími systémy. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik a také při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích. Dále se mohou uplatnit v pozicích jako frézař, brusič kovů, soustružník aj.


Absolventi oboru Obráběč kovů jsou schopni samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Jsou připraveni jako univerzální obráběči s širokou profilací nebo na výkon činností v technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, popřípadě dalších technologií třískového obrábění). Uplatňují se v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby (frézař, obráběč, soustružník, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek mohou samostatně podnikat v daném oboru. Odborná vyspělost absolventa mu rovněž umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů strojírenského charakteru formou nástavbového studia.


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook