Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                    Oslavy 100 let Zengrovky

Informace pro uchazečeZENGROVKA – škola s dlouholetou tradicí – záruka kvality školy – nositelka prestižního titulu „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“

Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o., tzv. ZENGROVKA patří k nejstarším a nejvýznamnějším středním školám v Moravskoslezském kraji. Její žáci se dlouhodobě umísťují na předních místech ve výsledcích společné části státní maturitní zkoušky mezi SOŠ v našem kraji (1. místo v letech 2011 a 2016). Zengrovka je odborně technická škola podporující moderní výuku, zaměřenou na úspěšné uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Více než 80% absolventů naší školy pokračuje ve studiu na různých typech VŠ.

Informace o možnosti studia na škole podají zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: 552 304 210, 775 994 288, e-mail: manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: 552 304 210, 604 672 341, e-mail: mokrohajsky[zavináč]spszengrova[tečka]cz .


Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika 90
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik 30

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů 12

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná zaměření dle ŠVP.

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (225kB pdf).

Přihlášku vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak ručně vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení uchazeč a jeho zákonný zástupce podepíší. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky).

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu doručte osobně nebo poštou na obě školy uvedené na přihlášce nejpozději do 1. března 2018. Vzor vyplněné přihlášky naleznete zde nebo na stránkách www.cermat.cz.


Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název oboru vzdělání s označením jeho ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem jeho ŠVP odlišným od prvního ŠVP. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).


K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaného didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.


V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy se budou konat v měsících leden až duben 2017. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.


Naši školu si můžete prohlédnout také virtuálně v sekci Galerie - Virtuální prohlídka prostor naší školy.

Nebo na tomto videuKde nás najdete:


Prezentační materiály naší školy a jednotlivých oborů:

Informační brožura
Letáček

Co všechno vám nabízíme?

 1. většina výukových materiálů je zpracována v elektronické podobě a je přístupná z domova,
 2. škola je vybavena moderní PC technikou, jazykovými a počítačovými učebnami, počítačem řízenými stroji a novými stroji, které představují špičku v oblasti obrábění a metrologie,
 3. v rámci výuky cizích jazyků probíhá výuka technické angličtiny/němčiny,
 4. pokračování ve studiu druhého cizího jazyka v 1. ročníku studia naší školy (ve 2. ročníku formou nepovinného předmětu)
 5. seznámení se s řadou softwarových produktů, práce v prostředí 2D - AutoCAD, 3D - Inventor, s počítačem řízenými stroji, práce na CNC strojích (CAD/CAM), Access, Corel, Pohoda, programování, tvorba webových stránek a jiné internetové aplikace,
 6. diagnostiku moderních vozidel,
 7. pořádání pravidelných poznávacích jazykových zájezdů do zahraničí (výměnné pobyty do Německa),
 8. poznávací zájezdy do tuzemska i do zahraničí (např. Vídně, Osvětimi, Wolfsburgu/Autostadtu, Berlína, Ženevy)
 9. možnost zahraničních pracovních stáží (Erasmus+),
 10. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy,
 11. soutěže a exkurze (odborné, sportovní, kulturní, mediální) pořádané v tuzemsku i v zahraničí,
 12. podporu práce s talentovanou mládeží; škola je centrem čtenářské, matematické, odborné a technické gramotnosti v kraji,
 13. individuální studijní plán pro vybrané studenty,
 14. mediální, technické, kulturní a sportovní aktivity,
 15. zájmové kroužky, 3D-tisk, kurzy kybernetiky, posilování a další mimoškolní aktivity,
 16. otevřené, přátelské a tvůrčí klima školy.

O naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem

Naši absolventi se díky znalostem, které získají v naší škole, a díky připravenosti dané využíváním moderních technologií, jimiž škola disponuje, na trhu práce neztratí. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, má dobré jméno mezi regionálními zaměstnavateli, pro něž jsou naši absolventi sázkou na jistotu. V posledních letech se zvyšuje poptávka po absolventech technických oborů.

Například absolventi oboru Strojírenství – výpočetní technika se dobře uplatňují zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech nebo při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Jsou úspěšní v profesích konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu, obchodní technik a v mnoha jiných. Mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v automobilních, potravinářských i jiných podnicích regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, elektrotechnickém průmyslu aj. Úspěšní bývají i ve sféře drobného soukromého podnikání.

Po ukončení oboru Strojírenství – automobilní technika nacházejí jeho absolventi práci nejčastěji ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských i jiných podnicích v regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství atd. Nejčastěji pracují jako servisní technik v autoservise, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu nebo proškolení), technický pracovník v továrnách na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik nebo obchodní zástupce.

Absolventi oboru Managementu ve strojírenství se mohou uplatnit zejména v ekonomické sféře jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník v oblasti reklamy a marketingu a v dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v středních technickohospodářských a administrativních funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech.

Absolventi oboru Mechanik seřizovač nacházejí uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač, jsou schopni samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat a programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, centra, zařízení, výrobní linky a automatizované pracoviště vybavené řídicími systémy. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik a také při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.

Absolventi oboru Obráběč kovů jsou schopni samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Jsou připraveni jako univerzální obráběči s širokou profilací nebo na výkon činností v technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, popřípadě dalších technologií třískového obrábění). Uplatňují se v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby (obráběč, soustružník, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. Odborná vyspělost absolventa mu rovněž umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů strojírenského charakteru formou nástavbového studia.


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook

[CNW:Counter]