Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Informace pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020:V rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat v období od února do dubna 2019. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.

Pokud jste nestihli naše Dny otevřených dveří (5. 12. 2018 a 12. 1. 2019), nezoufejte. Zajistíme pro Vás individuální prohlídku školy. Stačí se jen s námi zkontaktovat na e-mailové adrese manak@spszengrova.cz nebo na telefonních číslech 775 994 288, 552 304 210 a dohodnout si termín prohlídky. Těšíme se na Vás!

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2019/2020 takto:


Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika 90
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik 30

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů 12

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (243kB pdf).


Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak ručně vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení uchazeč a jeho zákonný zástupce podepíší. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Vzor vyplněné přihlášky naleznete na stránkách www.cermat.cz.

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná zaměření dle ŠVP. Na přihlášce uchazeč uvede střední školy v pořadí podle svých preferencí a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení (speciálními vzdělávacími potřebami), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.

Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a obor vzdělání s názvem ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem ŠVP, odlišným od prvního oboru. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Prosíme uchazeče, aby na přihlášce u zvoleného oboru vypisovali také zkratku názvu preferujícího ŠVP.


K přijetí do oborů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56- H/01 Obráběč kovů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

K přijetí do oborů 23-41-M/01 Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.


Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na naši školu doručena nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku lze podat osobně přímo na sekretariátě nebo vrátnici školy anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:
12. dubna 2019 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
a 15. dubna 2019 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).


Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; 1. a 2. termín). S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby a modré nebo černé pero. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %. Kromě výsledků přijímacích zkoušek bude celkové hodnocení uchazeče zahrnovat i studijní průměr ze základní školy (průměrný prospěch z posledních tří klasifikačních období – podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40%).

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
13. května 2019 (1. termín) a 14. května 2019 (2. termín).
Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.


Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení probíhá dle kritérií pro přijímání žáků:

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímání žáků ke studiu maturitních oborů
Ke stažení zde


23-41-M/01 Strojírenství – výpočetní technika,
23-41-M/01 Strojírenství – automobilní technika,
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a přijímaní žáků ke studiu učebního oboru
Ke stažení zde


23-56-H/01 Obráběč kovů

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého nebo svého dítěte a dne 29. 4. 2019 od 8 do 10 hod (u maturitních oborů), resp. 23. 4. 2019 od 8 do 10 hod. (u učebního oboru) se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou dodány škole Cermatem 28. dubna 2019 a nejpozději 29. dubna 2019 od 10 hod zveřejněny na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení do učebního oboru budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy nejdříve 23. dubna 2019 od 10 hod.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nelze sdělovat výsledky přijímacího řízení telefonicky.

Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 29. 4. 2019 od 10 do 17 hod a 30. 4. 2019 od 8 do 16 hod (u maturitních oborů), resp. 23. 4. 2019 od 10 do 17 hod (u učebního oboru), vyzvednout na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a zároveň může podat odvolání proti jeho nepřijetí (odvolání proti rozhodnutíke stažení zde). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí být odevzdán škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 15. 5. 2019 (u maturitních oborů), resp. do 9. 5. 2019 (u učebního oboru) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce. Uchazeč nebo zástupce přijatého uchazeče může odevzdat zápisový lístek osobně na podatelně školy od 29. 4. 2019 (u maturitních oborů), resp. od 23. 4. 2019 (u učebního oboru) nebo je také možné zaslat jej poštou na adresu školy.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení dalších kol probíhá podle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole Vám rádi poskytnou zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: 552 304 210; 775 994 288, e-mail: manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: 552 304 210; 604 672 341, e-mail: mokrohajsky[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Odkazy na informace týkající se jednotné přijímací zkoušky:

Sdělení MŠMT Termíny jednotné přijímací zkoušky
Český jazyk a literatura Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Matematika Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
www.cermat.cz
Odvolání proti rozhodnutí
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook