Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                    Oslavy 100 let Zengrovky

Informace pro přijímací řízeníV rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Tyto kurzy budou probíhat v období od února do dubna 2018. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.

Naše škola je Vám také otevřena v rámci akce Den otevřených dveří, a to ve středu 5. 12. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 12. 1. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin. Srdečně Vás zveme na prohlídku školy, kde je pro Vás připraven program. Pokud Vám žádný z uvedených termínů nevyhovuje, lze si na e-mailové adrese manak@spszengrova.cz nebo na telefonních číslech 775 994 288, 552 304 210 dohodnout případnou individuální prohlídku školy. Těšíme se na Vás!

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2018/2019 takto:


Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika 90
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik 30

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód Obor ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů 12

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (243kB pdf).


Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňte a vytiskněte (nebo nejdříve vytiskněte a pak ručně vyplňte). Vyplněnou přihlášku okopírujte a obě identická vyhotovení uchazeč a jeho zákonný zástupce podepíší. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhá strana přihlášky). Vzor vyplněné přihlášky naleznete zde nebo na stránkách www.cermat.cz.

Uchazeči o studium mohou podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo na jeden obor vzdělání, ale dvě rozdílná zaměření dle ŠVP. Na přihlášce uchazeč uvede střední školy v pořadí podle svých preferencí a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení (speciálními vzdělávacími potřebami), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.

Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání. Pokud se uchazeč hlásí do jednoho oboru vzdělání, ale na dvě odlišná ŠVP, pak uvede na prvním místě v přihlášce naši školu a obor vzdělání s názvem ŠVP, na druhém místě opět naši školu a stejný obor vzdělání s názvem ŠVP, odlišným od prvního oboru. (Vždy jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Prosíme uchazeče, aby na přihlášce u zvoleného oboru vypisovali také zkratku názvu preferujícího ŠVP z důvodu nabídky jednoho oboru s rozdílnými ŠVP.

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.


Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na naši školu doručena nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku lze podat osobně přímo na podatelně nebo vrátnici školy anebo ji na adresu školy doručit poštou.

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:
12. dubna 2019 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
a 15. dubna 2019 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).


Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou; 1. a 2. termín). S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky), občanský průkaz nebo jiný průkaz Vaší totožnosti, rýsovací potřeby a modré nebo černé pero. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %. Kromě výsledků přijímacích zkoušek bude celkové hodnocení uchazeče zahrnovat i studijní průměr ze základní školy (průměrný prospěch z posledních tří klasifikačních období – podíl na celkovém hodnocení uchazeče je 40%).

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
13. května 2019 (1. termín) a 14. května 2019 (2. termín).
Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.


Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení probíhá dle kritérií pro přijímání žáků – budou zveřejněna na tomto místě v lednu 2019.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů na naší škole jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení dalších kol probíhá podle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole Vám rádi poskytnou zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: 552 304 210; 775 994 288, e-mail: manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: 552 304 210; 604 672 341, e-mail: mokrohajsky[zavináč]spszengrova[tečka]cz

Odkazy na informace týkající se jednotné přijímací zkoušky:
Sdělení MŠMT Termíny jednotné přijímací zkoušky
Český jazyk a literatura Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Matematika Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku
Školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
www.cermat.cz

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook